Menu

Võru Linnavolikogu istung 12. aprillil

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna aasta õpetaja statuudi muutmine

Muudeti Võru linna aasta õpetaja statuuti. Muudetud statuudis on laiendatud Võru linna aasta õpetaja nimetusele esitatavate õpetajate ringi. Nüüd saavad ka eraõiguslikud haridusasutused oma tublisid töötajaid nimetuse omistamiseks esitada.

Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine

Otsustati astuda Hangete Korraldamise mittetulundusühingu liikmeks.

Kooskõlastuse andmine vara omandamiseks

Volikogu andis kooskõlastuse kinnistute aadressiga Tartu tn 9 (elamumaa 100%, pindala 1301m²) ja Tartu tn 7 (elamumaa 100%, pindala 1457m²) ostmiseks aktsiaseltsilt KPG, hinnaga kokku 9000 eurot. Kinnistuid ja seda ümbritsevat maa-ala soovib linn kasutada sõidukite parkla rajamiseks, mida saaksid kasutada nii bussireisijad, linnas toimuvate avalike ürituste külastajad kui ka linna külastavad ja siin elavad  inimesed. Peamine eesmärk on parkimisprobleemi lahendamine bussijaama ümbruses, kuna praegu kasutusel olev parkimisala bussijaama vastas ei kuulu linnale.
Kui linn saab maa omanikuks on võimalik alustada üldplaneeringut muutev detailplaneeringu menetlus maa sihtotstarbe ja maa kasutuse muutmiseks vastavalt kavandatavale eesmärgile.

Investeerimislaenu võtmine

Linnavalitsusele anti luba võtta aastateks 2017–2027 laenu kuni 480 000 eurot järgmisteks investeeringuteks: maa ost parkla rajamiseks; Võrusoo tööstusala projekteerimine; loomemajanduskeskuse projekteerimine; Võru Lasteaed Punamütsike remont; tänavate ehitus; skate-pargi ehitus; linna läbiva kergliiklustee ehitus; Võrukivi soojatrassi ehitus; Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine; Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine; Võru Muusikakooli ruumide suurendamine.
Projektide omaosaluseks kavandatud summa, mida planeeritakse finantseerida laenuga, võetakse kasutusele üksnes juhul kui projekt saab positiivse rahastusotsuse.

Võru Linnavolikogu sotsiaalhoolekande määruste muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu sotsiaalhoolekande valdkonna erinevaid määrusi. Muudatustega on täpsustatud sõnastust.

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 11. veebruari 2004 otsusega nr 102 „Veskioja tänava ja Meegomäe oja vahele jääva riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneering pos 24 osas. Ülejäänud osas jäeti detailplaneering kehtima.

Pos 24 on krunt on reformimata riigimaa, millel asub tiik ning mida kasutavad naaberkinnisasjade omanikud. Kuna selles piirkonnas ei ole vajadust üldkasutatava maa järele, on maa sobilik erastada liitmiseks piirnevate elamumaa sihtotstarbega kinnisasjadega.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Algatati Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on erihoolekandeasutuse ehitamine. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,68 ha.
Otsustati mitte algatada Olevi tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu keskkonnakomisjoni ja hariduskomisjoni koosseise.
Keskkonnakomisjonist arvati välja Martin Kikas ning hariduskomisjonist arvati välja Kaia Rammul.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next