Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine Võru linnas asuvate alljärgnevate katastriüksuste võõrandamiseks:

Järve tn 28 (100% elamumaa, pindalaga 1789 m²), alghinnaga 10 000 eurot;
Järve tn 39 (100% elamumaa, pindalaga 1588 m²), alghinnaga 8000 eurot;
Järve tn 41 (100% elamumaa, pindalaga 1551 m²), alghinnaga 8000 eurot.
Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 50 eurot ja tagatisraha suuruseks 10% objekti alghinnast.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Niidu tn 8 kinnistule kauplusehoone püstitamiseks.

Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeringu lahendus näeb ette Toome tn 1 kinnistu ja sellega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa baasil moodustada üks ärimaa ja üks elamumaa sihtotstarbega krunt. Ärimaa krundile on planeeringuga määratud ehitusõigus ärihoone rajamiseks suurima lubatud ehitisealune pinnaga 1000 m² ja kõrgusega kuni 10 m. Elamumaa krundile on lubatud rajada kaks hoonet suurima lubatud ehitisealune pinnaga 300 m² ja kõrgusega kuni 8 m.

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga on määratud Männiku tn 39 krundile ehitusõigus kuni kolme hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 600 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud juurdepääsud ja parkimisalad ning maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks. Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada vähemalt 70% ulatuses.

Männiku tn 39 üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtotstarve on ärimaa. Detailplaneering annab võimaluse määrata maakasutuse sihtotstarbeks 60% ärimaa, 40% elamumaa.

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva ning selle toimumise ajast teatatakse hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba hoone ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 20c.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba jalg- ja jalgrattateele asukohtadega Tartu tänav T1, Vilja tänav, Koreli park P1, Vabaduse tänav T1, Kooli tn 8, Räpina maantee T1, Koreli park P5, Koreli tänav T1, Luha tänav T2, Pikk tänav.

Võru linna kriisikomisjoni põhimäärus

Kehtestati Võru linna kriisikomisjoni põhimäärus.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Mittetulundusühingule Juba Külaselts anti nõusolek avaliku ürituse "Kevadkalake 2018" korraldamiseks 5. mail 2018 kella 8–13 (start kell 10) Roosisaare silla juures Võhandu kanali kaldal.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna teatetants" korraldamiseks 29. aprillil 2018 kella 11–13 Võru linnas ning Vabaduse tänava sulgemiseks (kella 11.15–11.45) ja Kesklinna pargi sulgemiseks (kella 11.40–13.00).

Rahvusvahelisel tantsupäeval toimuv teatetants stardib kell 11 Maksimarketi parklast, liikudes mööda Luha tn, Koreli tn ja Koreli oja äärset kergliiklusteed Vabaduse tänavale ning sealt edasi kell 11.40 algavaks ühistantsimiseks Kesklinna parki.

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Euroopa päev" korraldamiseks 3. mail 2018 kella 14.45–18 Võru Kesklinna pargis.  

Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2018" korraldamiseks 10. mail 2018 kella 15–18 (start kell 16) Võru Kesklinna pargis ning pargi sulgemiseks.
10. mail toimub üle Eesti suur heategevuslik teatejooks, kuhu oodatakse üle 10 000 jooksja. Teatejooksuga annavad lapsed ja noored oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Täiskasvanud saavad laste raviks ning teatejooksul osalevate noorte panuse tunnustamiseks teha annetusi.

Korraldatakse avalik üritus "Võru rattapäev 2018" 1. mail 2018 Võru linnas kella 11–15 ning suletakse Kesklinna park kella 9–16 ja Lembitu tänav kella 8–15.

15 PÄEVA ENIMLOETUD