Menu

Võru Linnavolikogu istung 13. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Võru linna arengukava muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava muutmise eelnõu. 
Tegevuskavast on välja on võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde on lisatud tegevusi, mille teostamine plaanitakse lähiaastatel.
Muudatusettepanekuid oodatakse 18. augustiks 2018. Arengukava muutmise eelnõu on kättesaadav 
http://www.voru.ee/et/menetluses-olevad-eelnoud

Võru linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aruandes on konsolideeritud Võru Linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli audiitorühing Audest Audiitorteenuste Osaühing.

Võru linna teenetemärgi andmine

Võru linna teenetemärgi saab tänavu Eesti Kaitseväe kolonelleitnant, dirigent, klarneti- ja saksofonimängija ning arranžeerija Peeter Saan panuse eest kodulinna muusikaelu rikastamisse  ja hoidmisse.

Ettepaneku Peeter Saanile linna teenetemärgi omistamiseks tegi SA Võru Kultuurimaja Kannel. „Peeter Saan on alati olnud aktiivne kodulinna Võru patrioot. Linna sünnipäevadel on Kaitseväe orkester üles astunud väga erinevate kavadega, esitanud klassikalist puhkpillimuusikat, aga ka suurejoonelisi kontserte opereti ja popmuusikutega. Koos on esinetud  meie kodukandi kollektiividega ja lauljatega,“ on öeldud Kandle pöördumises.

Viimastel aastatel on Peeter Saani juhtimise all toimunud Lastefestivali suur järvekontsert ja linna aastapäeva kontsert. Tänavu emadepäeval organiseeris Peeter Saan Eesti, Läti, Leedu - Vabariik 100 raames - Võrru  Baltimaade kaitsevägede ühendorkestri kontserdi „Sada õnnitlust emadele“.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast ja seni on selle saanud 32 isikut. Teenetemärk antakse Peeter Saanile üle Võru linna sünnipäevakontserdil, 18. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro suurune preemia.

Otsus omistada Võru linna kõrgeim autasu tänavu Peeter Saanile võeti volikogus vastu ühehäälselt.

Investeerimislaenu võtmine

Linnavalitsusele anti luba võtta aastateks 2018–2028 laenu kuni 1 550 000 eurot järgmisteks investeeringuteks:
Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine;
tänavate rekonstrueerimine;
Võru keskväljaku rajamine;
esmatasandi tervisekeskuse rajamine;
Kesklinna pargi rekonstrueerimine.

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Kinnitati "Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030".

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve 

Võeti vastu Võru linna 2018. aasta teine lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse 2018. a laekuvad sihtotstarbelised toetused. Eelarve maht suurenes 98 497 euro võrra ning pärast lisaeelarve vastuvõtmist kujunes linna 2018. aasta eelarve mahuks 25,1 miljonit eurot.

Loa andmine linnavara omandamiseks

Otsustati omandada Keskkonnaministeeriumilt kui riigivara valitsejalt järgnevad kinnisasjad:

Põllu tn 13 (registriosa nr 4331250, pindala 15371 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 39 000 eurot;
Põllu tn 17 (registriosa nr 4256150, pindala 5998 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa), maksumusega 16 900 eurot;
Põllu tn 16a (registriosa nr 4288450, pindala 98 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 260 eurot;
Põllu tn 17a (registriosa nr 4322550, pindala 107 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 325 eurot.

15 PÄEVA ENIMLOETUD