Menu

Võru Linnavolikogu istung 14. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Istungi alguses andis Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm volikogu liikmetele ülevaate Taara linnaku laienemise detailplaneeringu algatamisega kavandatud tegevustest.

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2018. aasta neljas lisaeelarve. Lisaeelarvega tehti eelarvesiseseid ümberpaigutusi.  

Määruse "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine

Muudeti määruses "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" kehtestatud põhipalga vahemikke. Otsuse vastuvõtmine ei too automaatselt kaasa teenistujate palgatõusu.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Muudeti Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. 

Otsuse kohaselt kaotati ära haridus- ja kultuuriosakond ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja vakantne ametikoht. Haridusspetsialisti ja kultuurispetsialisti ametikohad kujundatakse ümber haridusnõuniku ja kultuurinõuniku ametikohtadeks. 

Kuna oluliselt on suurenenud laste, eestkostetavate isikute esindamise või arvamuse andmisega seotud kohtuvaidluste arv, siis on vajalik uue ametikoha loomine juriidilises osakonnas.

Samuti luuakse sotsiaaltöö osakonnas juurde sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja ametikoht alates 1. aprillist 2019.

Linnamajanduse osakonnast kaotatakse ära vakantne planeerimisspetsialisti ametikoht.

Teenistuskohtade arv on hetkel 54, uue aasta jaanuarist langeb 53-le ja 2019. a aprillist tõuseb 54-le.

15 PÄEVA ENIMLOETUD