Menu

Septembri algusest muutub Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas prügiveo hind

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto on illustratiivne

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid.
Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge vallavalitsusele taotluse endise Haanja valla territooriumil korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks, arvestades Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korras sätestatut. Peamiseks taotluse põhjenduseks oli olmejäätmete käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas, palgakulude ja kütusehindade tõus ning teemaksu kehtestamisega lisandunud kulud. Muutunud oludes ei pidanud ettevõte võimalikuks samadel tingimustel teenindamist jätkata.

Rõuge vallavalitsus ei nõustunud teenustasu muutmisega endise Haanja valla territooriumil. Põhjuseks oli Ragn-Sellsi soov kehtestada ka prügikonteineritele rendihind, kuigi Haanja vallavolikogu 11.12.2014 vastu võetud määruse nr 21 „Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord ja Haanja valla jäätmevaldajate registri asutamine“ järgi ei kuulu konteinerite rendihind jäätmeveo teenustasu hulka.
Ragn-Sells pöördus uuesti Rõuge vallavalitsuse poole, et lõpetada ennetähtaegselt Haanja vallaga 16.07.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping. Lepingu täitmise viimaseks päevaks seati 31.08.2018. Tekkis oht, et Haanja piirkond võib jääda vabaturu tingimustesse, mis oleks tõenäoliselt kaasa toonud hinna mitmekordistumise ja seda vaid mõneks kuuks. See oleks tekitanud ka olukorra, kus Haanja piirkonna jäätmevaldajatele oleks prügiveo tasu muutunud lühikese aja jooksul mitu korda.Olukorra lahendamiseks pöördus Rõuge vallavalitsus Eesti Keskkonnateenused AS-i poole palvega kaaluda võimalust alustada Haanja piirkonna teenindamist varem, kui oli esialgu planeeritud (Eesti Keskkonnateenused pidi alustama Haanja piirkonnas vedu 02.11.2018). Eesti Keskkonnateenused nõustus ettepanekuga, seades omakorda tingimuseks hinnatõusu, mis hõlmaks juba kogu Rõuge valla territooriumit: alates 1.09.2018 tõuseks hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas ning alates 2.07.2019 hakkaks uus hind kehtima Mõniste ja Varstu piirkonnas.

Prügiveo hinnatõusu põhjuseks toodi välja asjaolu, et jäätmete käitluskulu on alates tänavu 1. jaanuarist suurenenud 87,5%. Käitlushinna sedavõrd järsk ja prognoosimatu kasv tuleneb asjaolust, et Iru põletustehas, kuhu prügi viiakse, on loobunud kahepoolsete lepingute sõlmimisest ning hangib edaspidi jäätmeid enampakkumise korras: kes pakub kõrgeima nn värava hinna, saab hankega määratud perioodil jäätmeid tehasele tarnida hankega määratud mahus ja hankel pakutud kõrgeima hinnaga. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallast moodustunud ühise veopiirkonna hankel oli Eesti Keskkonnateenustel pakkumise esitamise ajal (16.11.2016) Iru põletustehasega kehtiv leping kuni 1.06.2017 ja ühtlasi teadmine, et Iru tehas soovib koostöölepingut jätkata. 2017. aastal muutis Iru tehas aga senist strateegiat ning loobus edasisest koostööst ja lepingust.

Rõuge vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenused ASi ettepanekuga tõsta alates 1.09.2018 prügiveo hinda endise Haanja, Misso ja Rõuge valla piirkonnas. Augustikuu jooksul teavitab Eesti Keskkonnateenused Misso ja Rõuge piirkonnas elavaid jäätmevaldajaid hinnatõusust ning Haanja piirkonna jäätmevaldajatele saadetakse uued lepingud koos hinnakirja ja veograafikuga.

15 PÄEVA ENIMLOETUD