Menu

Anti Paap, Võru linnavolikogu revisjoni ja korrakaitsekomisjoni esimehe vastus IRLi pressiteatele

  • Kirjutas Anti Paap, Võru linnavolikogu revisjoni ja korrakaitsekomisjoni esimehe vastus IRLi pressiteatele:

Valimisteni on täpselt neli kuud ehk näide, kuidas linnavolikogus ühe laua taga istuvad inimesed oma valijaid esindavad

Anti Paap, Võru linnavolikogu revisjoni ja korrakaitsekomisjoni esimehe vastus IRLi pressiteatele FOTO: VT

Olen tõsises hämmingus, et esimest korda kolme ja poole aasta jooksul küsitakse Võrumaa Teatajast minult seisukohta pressiteatele, mis on seotud minu isikuga. Millest selline meelemuutus? Ja siit ka minu küsimus: miks varem ei ole Võrumaa Teataja küsinud minu seisukohta minu kohta avaldatavate artiklite osas, mida on vahendatud ajalehes Võrumaa Teataja?

Tutvunud IRLi järjekordse pressiteatega (6.06.2017), võtaksin asja kokku sõnadega, et Piirmann ei saa või ei taha saada aru sellest, kuidas toimub ASi Võru Vesi kui äriühingu kontrollimine. Juhin kohe alguses tähelepanu sellele, et Piirmann on suunanud pressiteate minule kui füüsilisele isikule, mitte revisjonikomisjonile tervikuna, selles sisalduvad alusetud etteheited ja laimavad väited on suunatud samuti minule. Mul on kahju, et Piirmann nõustub enda nime all avaldama IRLi Võru fraktsiooni vaateid ning laseb sisuliselt oma nime ära kasutada. Ju ei ole IRLi Võru linnavolikogu fraktsioonis teisi, kes oleksid nõus selliseid väljaütlemisi enda nime all avaldama. Olgem ausad, see, mida on Piirmann kolme ja poole aasta jooksul enda nime all avaldanud, on piinlik.

Mul on kahju ka sellest, et poliitilisel maastikul puudub eetilisus ning munitsipaalpoliitik ja kaitseliitlane Piirmann võib avaldada valesid ja laimu, kasutades selleks muu hulgas ka Teie ajalehe, kus Piirmanni senised väljaütlemised minu aadressil on avaldatud ühepoolselt, st ainult Piirmanni ja IRLi Võru fraktsiooni seisukohalt, ilma minult seisukohta või arvamust küsimata.

Kuivõrd Võrumaa Teataja on pöördunud minu poole seoses IRLi 6.06.2017 pressiteatega, siis vastan sellele järgmiselt:

Revisjonikomisjon on edastanud IRLi Võru fraktsiooni süüdistused vastavalt pädevusele politseile ja ASi Võru Vesi nõukogule. Seega on teadvalt ebaõige ja avalikkust eksitav väide, et Paap keeldub Miksi süütegusid uurimast. Rõhutan, et süüteomenetluse läbiviimisega tegeleb politsei ning politsei pädevust ei saa laiendada revisjonikomisjonile. IRLi Võru fraktsioon ja Piirmann on kõigest eeltoodust väga hästi teadlikud, aga nad ei ole huvitatud sisulistest lahendustest, vaid soovivad seda teemat võimalikult kaua enne valimisi poliitilise piitsana kasutada.

Lisan oma vastusele ka revisjonikomisjoni kirja ja põhjendused, mida arutati komisjonis ja miks otsustas revisjonikomisjon pöörduda ASi Võru Vesi nõukogu ja politsei poole.

Teatame, et oleme esitatud taotluse läbi vaadanud ja tuvastanud, et meil puudub taotluse menetlemiseks nõutav pädevus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 p 1 kohaselt on revisjonikomisjonil õigus kontrollida ja hinnata vallavõi linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust.

Audiitortegevuse seaduse § 100 lg 1 kohaselt on Võru linnavolikogu revisjonikomisjon auditikomitee ülesannetes. Auditikomitee aitab tõhustada organisatsiooni sisekontrollisüsteemi ja tagada finantsaruandluse läbipaistvust ning toetab infovahetust omanike, nõukogu, juhatuse, siseja välisaudiitorite vahel.

Tuginedes revisjonikomisjonil olevale pädevusnormile, saame teha vaid järgnevad järeldused:

esitatud taotluses käsitlemist leidvad etteheited puudutavad peamiselt ASi Võru Vesi juhatuse liikme tegevust aktsiaseltsi varade kasutamisel, mille kasutamise korra regulatsiooni kehtestab juhatuse liikmele aktsiaseltsi nõukogu. Revisjonikomisjonil puudub õigus ja volitus vastava regulatsiooniga tutvumiseks (juhatuse liikmega sõlmitav leping) ja seetõttu edastame taotluse menetlemiseks ASi Võru Vesi nõukogule;

olete taotlenud nii-öelda kuriteo esinemise või selle puudumise tuvastamist revisjonikomisjonilt. Juhime Teie tähelepanu veelkord asjaolule, et süütegude tuvastamisega tegelevad pädevad õiguskaitseorganid (nende organite hulka ei kuulu revisjonikomisjon). Seetõttu edastame esitatud taotluse politseile.

Revisjonikomisjon arutas IRLi Võru fraktsiooni pöördumist oma komisjonis ja jõudis järeldusele: tuleb pöörduda ASi Võru Vesi nõukogu ja politsei poole põhjendusel, et ASi Võru Vesi vara ei ole linnavara, mille kasutamise üle teeb muu hulgas järelevalvet ka revisjonikomisjon. Linnavarana ASi Võru Vesi puhul on käsitletav üksnes aktsia kui väärtpaber, mis näitab aktsiaomaniku osaluse suurust ettevõttes. ASi Võru Vesi vara kasutamise üle teeb järelevalvet eelkõige juhatus, teatud juhtudel, vara väärtusest või kasutaja suhtest sõltuvalt, ka ettevõtte nõukogu.

Äriseadustiku järgi on nõukogu peamisteks ülesanneteks ühingu tegevuse planeerimine, selle juhtimise korraldamine ning järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide ühingu dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, ühingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. Samuti on nõukogu õigustatud saama juhatuselt teavet äriühingu tegevuse kohta ning nõudma juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist.

Palun tutvuda ASi Võru Vesi kontrollimise aktiga nr 2 (30.05.2014), mille eesmärgiks oli rahandusinformatsiooni töötlemine, riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamine, et selgitada probleemide olemasolu, kas on tegemist ebatõhususega, kas majandustegevus on vastavuses õigusaktidele.

Tööjõukulude analüüsimiseks, sihipärase kasutamise hindamiseks detailseid andmeid revisjonikomisjonile ei esitatud.

ASi Võru Vesi juhatuse liikmed Sairos Hõrak ja Jüri Miks selgitasid, et tegemist on konfidentsiaalse infoga ning seetõttu revisjonikomisjonile ASi Võru Vesi palgaarvetuse kohta detailseid andmeid ei esitata (töölepingud, arvutatud palk, lisatasud, tulemustasud, hüvitised jne). Komisjonile on esitatud raamatupidamisest pearaamatu kannete väljavõte, kus nimesid, brutotasusid ja mille eest makstud, näha ei ole. Samuti ei esitatud nt töölepinguid, juhatuse liikme lepingut jne, viidates konfidentsiaalsusele nii nõukogu liikme ja juhatuse liikme vahel kui ka juhatuse liikme ja töötaja vahel.

AS Võru Vesi on äriühing, millel on seadusest tulenevalt nõukogu, kelle ülesandeid on enne kirjeldatud. Samuti olen lahti seletanud revisjonikomisjoni tööpõhimõtted. IRLi Võru linnavolikogu fraktsioon kas ei saa või taha sellest aru saada. Jään huviga jälgima, millal hakkab Tarmo Piirmann, kes on töötanud abilinnapeana ja täitnud volikogu liikme ülesandeid, tegema vahet revisjonikomisjoni tööpõhimõtetel, nõukogu ja juhatuse liikmete pädevusel. Kui varem ei saanud revisjonikomisjon kontrollimiseks ASi Võru Vesi kõiki dokumente, siis kuidas seda peaks saama praegu. Revisjonikomisjoni otsus ASi Võru Vesi kontrollimisel oli, et Võru linnavalitsusel korraldada linna kui aktsionäri huvide kaitse ASi Võru Vesi tegevuses ja tõhustada ettevõttes AS Võru Vesi riskijuhtimist, tagada toimiv sisekontrollisüsteem, kehtivate normdokumentide vastavus õigusaktidele, sihipärane ja säästlik eelarve kasutus.

15 PÄEVA ENIMLOETUD