Menu

Võru Linnavolikogu istung 16. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2018. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, kassajäägis seisuga 31. detsember 2017. a sisalduvad vahendid, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2018. a laekuvad sihtotstarbelised toetused.

Eelarve maht suureneb sellega 7,6 miljoni euro võrra ning 2018. a eelarve maht kasvab 25 miljoni euroni.

Linnavara eeskirja muutmine

Muudeti linnavara eeskirja § 30 lg 2, mille tulemusena antakse bilansivälise vara (soetusmaksumusega kuni 1000 eurot) mahakandmise otsustuspädevus ametiasutuse ja hallatava asutuse juhile. Linnavara mahakandmise otsustab valitsus, kui vara soetusmaksumus on 1000 eurot ja rohkem.
Paragrahv 30 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et lõige 1 dubleerib seaduses esinevat kohustuslikku redaktsiooni ning lõige 3 on ära reguleeritud raamatupidamise siseeeskirjaga.

Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 10. detsembri 2014 määrus nr 18 "Hüvitise määramine"