Menu

Võru Linnavolikogu istung 18. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linnavolikogu 8. juuni 2016 otsuse nr 33 "Kohustuste võtmine" muutmine

Otsustati muuta Võru Linnavolikogu 8. juuni 2016 otsust nr 33 "Kohustuste võtmine", mis puudutas toetuse andmist  MTÜ-le FC Helios Võru kunstmurukattega jalgpallistaadioni ehitamiseks. Esialgne otsus nägi ette toetuse 150 000 eurot perioodiks 2016-2020. Toetussummat suurendati 10 000 euro võrra seoses ehituse käigus ilmnenud täiendava investeerimisvajadusega.

Projektis osalemine

Otsustati lubada Võru Linnavalitsusel osaleda Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4.  "Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks" tegevuses 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused"  projektiga "Võru esmatasandi tervisekeskus".  Projekt näeb ette 11 perearstipraksisega tervisekeskuse rajamise Tartu tänava äärde bussijaamaga külgnevale maa-alale aastaks 2021. Projekti kogumaksumus on kuni 3 000 000 eurot, millest 1 607 100 eurot on taotletav toetus. Linnale võetav koormus omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludena on kuni 1 392 900 eurot. Omafinantseeringu katmises osalevad proportsionaalselt nende elanike osakaaluga perearstide nimistutes Võru ja Rõuge vald.

15 PÄEVA ENIMLOETUD