Menu

.      

Kokkuvõte Võru vallavolikogu 2022 detsembrikuu istungist

  • Kirjutas voruvald.ee

Võru vallavolikogu detsembrikuu istung Jeedaskülas Kotkapesa puhkekeskuses. Alustuseks tutvustas Kotkapesa puhkekeskuse peremees Taavi Tuvike puhkekeskuse töid ja tegemisi. Foto autor: Birgit Pettai

Võru vallavolikogu 2022. aasta viimane istung toimus 21. detsembril Jeedaskülas Kotkapesa puhkekeskuses.

Alustuseks tutvustas Kotkapesa puhkekeskuse peremees Taavi Tuvike puhkekeskuse töid ja tegemisi.

Järgnevalt tehtud otsustest:

Otsustati algatada Verijärve külas Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu ala asub Võru vallas Verijärve külas Kose tee 57 ja Reitsaku tee katastriüksustel. Detailplaneeringuala  pindala  on umbes 1,8 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast   elamumaaks,   ala   kruntideks   jaotamine ja moodustatavatele   kruntidele ehitusõiguse määramine kuni üheteistkümne üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Võru valla üldplaneeringu muutmiseks.

Tunnistati kehtetuks Võru vallavolikogu 21.09.2022 otsus nr 64 „Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine".

Muudeti Võru vallavolikogu 08.08.2018 määrust nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine", mille kohaselt on alates 1. jaanuarist 2023 Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppemaks 15 eurot.

Otsustati lubada Võru  vallavalitsusel sõlmida rendileping SA-ga Vastseliina Piiskopilinnus Vastseliina  alevikus  asuva Jeedase kinnistu rentimiseks viieks aastaks Vastseliina maarahva laada korraldamiseks. Rendihinnaks on 3000 eurot aastas.

Otsustati toetada MTÜ-de Navi Külaselts ja Terve Pere Selts pilootprojekti jätkamist 2023. aastal ning toetada lastehoidu kohamaksuga 280 eurot ühes kuus ühe lapse kohta – kokku 2240 euroga kuus ning 26 880 euroga aastas.

Otsustati maksta Võru Vallavalitsuse liikmetele hüvitist summas 130 eurot.

Lõpetuseks tutvustas Võru vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Jaano Uibo Võru valla 2023. aasta eelarve projekti ning abivallavanem Juris Juhansoo tegi kokkuvõtte Võru valla 2022. aasta investeeringutest.

LOE VEEL

LOE VEEL