Menu

Võru LV istung 26. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

Munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine
1. septembrist 2015 munitsipaalkoolide koolisöökla menüüs oleva ette tellitud koolilõuna maksumuseks otsustati kehtestada 1,14 eurot päevas ning Järve kooli söökla menüüs oleva ette tellitud hommikusöögi maksumuseks 0,85 eurot päevas ja õhtusöögi maksumuseks 1,14 eurot päevas (hinnad sisaldavad käibemaksu). Ühtlasi otsustati tunnistada 1. septembrist 2015 kehtetuks Võru Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 korraldus nr 32 „Munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine“.

Viimased 10 aastat toitlustas linna koolide õpilasi Baltic Restaurants Estonia AS (leping lõppes tänavu 1. juulil). Uue toitlustaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis P. Dussmann Eesti OÜ, kelle poolt pakutav koolilõuna maksumus on 11 senti odavam Baltic Restaurants Estonia AS poolt (hankes) pakutust.

2015. aasta septembrist on prognoositav sööjate (1.-9. klasside õpilased) arv 1170. Riik toetab koolilõuna päevamaksumust 0,78 euroga õpilase kohta, Võru linna osa on 0,36 eurot koolilõunalt varasema 0,47 euro asemel. Seega õpilaste toitlustamise kulud ühel õppeaastal on alates 1. septembrist 2015 73 700 eurot, mis on 22 500 eurot vähem kui seni kehtinud hinna puhul. Järve koolis maksvad hommiku- ja õhtusöögi eest lapsevanemad.

Haridusasutuste poolt pakutavate teenuste hinnad
Arvestades Võru linna haridusasutuste direktorite esitatud taotlusi, otsustati kehtestada alates 1. septembrist 2015 Võru linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad. Ühtlasi otsustati tunnistada alates 1. septembrist 2015 kehtetuks Võru linnavalitsuse 29. veebruari 2012 korraldus nr 87 "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad".

Kreutzwaldi koolis hakkavad kehtima samad hinnad, mis olid Kreutzwaldi gümnaasiumis. Järve koolis lisanduvad olemasolevatele teenustele bussi kasutamise hinnad ning Võru Muusikakoolis hinnad helistuudio kasutamisele ja pilli laenutamisele õpilasele. Võru Kunstikoolis tõusevad kõik hinnad peale paljundamise keskmiselt 10%.

Projektis osalemine
Otsustati osaleda Sihtasutus Innove poolt väljakuulutatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" projektiga "Võru linna tasandusrühma loomine". Projekti kestvus on kuni 36 kuud, kogumaksumus kuni 147 035 eurot ja Võru linna omaosalus projektis kuni 37 240 eurot kolme eelarveaasta jooksul.

Projekti eesmärk on vähendada hooldaja või lapsevanema hoolduskoormust ja suurendada nende osalemist tööturul, sh töökoha säilitamist või tööturule sisenemist/naasmist - täpsemalt luua lasteaeda Sõleke kvaliteetset teenust pakkuv eriilmeline tasandusrühm 12 intensiivset eripedagoogilist abi vajava logopeedilise arenguhäirega lapse arengu toetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatati Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi täiendavate ehitusõiguste, haljasalade, teede ja parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramiseks olemasoleva, Võru Tarbijate Ühistule kuuluva kaubanduskeskuse Maksimarket laiendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on ligi 1,2 ha.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Vilja tänava kinnistule (katastritunnus 91901:005:0025, pindala 46157 m², sihtotstarve transpordimaa). Isikliku kasutusõiguse ala pindala on 136 m² ja isikliku kasutusõiguse esemeks maakaabelliin.

Riigihangete korraldamine
Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- Tartu tn kõnnitee ehituseks ja uute äärekivide paigaldamiseks Seminari tänavast kuni Kase tänavani. Hanke eeldatavaks maksumuseks on kuni 60 000 eurot (ei sisalda käibemaksu);
- Tartu tn 25 ja Jüri tn 11 drenaaži- ja sademeveetorustiku I osa ehitamiseks. Riigihanke eeldatav maksumus on kuni 48 000 eurot (sisaldab käibemaksu).