Menu

Võru Linnavolikogu istung 14. detsembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Maa otsustuskorras võõrandamine

AS-ile Lõuna-Eesti Haigla võõrandatakse otsustuskorras kiirabibaasi rajamiseks Räpina mnt 22f (pindala 1666 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Räpina mnt 22g (pindala  421 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) maksumusega 15 €/m².

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Komisjoni poolt Horizon Europe programmi väljakuulutatud taotlusvoorus "Lahendused linnaosade jätkusuutlikuks, vastupidavaks, kaasavaks ja juurdepääsetavaks taastamiseks, võimaldades madala süsinikujalajäljega elustiili ja ettevõtteid (Built4People)" projektiga "Zero4All".

Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 48 kuud (2023 IV kv- 2027 III kv), eeldatav kogueelarve on  7 500 000 eurot, Võru linna tegevused eelarves on  kuni 1 500 000 eurot, millest omafinantseering kuni  120 000 eurot.

Võru linna tegevus projektis oleks demonstreerida ajaloolise linnasüdame taaselavdamise võimalusi läbi renoveerimise ühistegevuse, millesse kaasatakse linna haldusala kinnistud (Jüri tn 42 ja Jüri 40b), muinsuskaitsealal asuvad eraomanikud, kes on valmis rakendama endale kuuluval hoonel uudseid renoveerimislahendusi (eelvalikus RESTO, LIFE IP BUILDEST kogukonnahüppe hooned) ja kohalikud ettevõtjad.

Tööstusmaade enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitati Võrusoo tööstusmaade enampakkumise tulemused:

Põllu tn 16, hoonestaja Taristu Grupp OÜ, hoonestusõiguse tasu 4 €/m²;

Põllu tn 17, hoonestaja OÜ Võru Disainmööbel hoonestusõiguse tasu 4 €/m²;

Põllu tn 18, hoonestaja OÜ Aigren, hoonestusõiguse tasu 4 €/m²;

Põllu tn 19, hoonestaja OÜ Võru Disainmööbel, hoonestusõiguse tasu 4 €/m².

Pakkujatega sõlmitakse kahe kuu jooksul otsuse jõustumisest hoonestusõiguse leping.

Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaks

2023. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Võru linna 2022. aasta lisaeelarve

Kehtestati 2022. aasta viimane lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise eesmärk oli lisada eelarvesse eraldatud sihtvahendid ning teha eelarve muudatusi eesmärgiga kasutada eelarvevahendeid vastavalt tekkinud vajadusele.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Kehtestati Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2023. Kokku on uuest aastast linnavalitsuses 65,25 teenistuskohta (sh ametikohti 46 ning töökohti  19,25).

Linnavalitsuse struktuuri lisati juurde üks täiendav sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.

Linnamajanduse osakonnas pikendati energiaspetsialisti ja projektijuhi tähtajalise töökoha ametiaega kuni 31.07.2023.

Linnamajanduse osakonna struktuuri lisati haldusspetsialisti-remondijuhi alluvusse kolm majandustöötaja töökohta, mis on vajalikud linnavalitsuse hallatavate asutuste kinnisvara haldamise süsteemi ühtse juhtimise alla viimiseks. Majandustöötaja ülesanneteks on linnavara korrashoiuks jooksvate remonditööde teostamine.

Linnakantselei koosseisus muudetakse kahe dokumendihalduse spetsialisti ametikohad teabehalduse vanemspetsialisti ametikohtadeks ning avaliku teabe spetsialisti ametikoht teabespetsialisti ametikohaks. nende kolme kantselei teenistuja ametikohustuste tegelikku sisu ja selle täitmist.

Määruse muutmine

Tehti muudatused määruses "Võru Linnavalitsuse palgajuhend".

II palgagrupi palgavahemikuks määrati 900–2200 eurot  ja III palgagrupis 1500–2500 eurot.

Võru linna valimiskomisjoni moodustamine

Moodustati 5-liikmeline Võru linna valimiskomisjon. Valimiskomisjoni esimees on linnasekretär Ülle Müürsepp; liikmed Maire Agar, Tauno Asi, Liisi Kondratjeva, Annika Soikka; asendusliikmed on Rain Raitar ja Maie Palsi.

Võru linna 2023. aasta eelarve

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2023. aasta eelarve, mille maht on 20 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 4 miljonit eurot. Eelnõus on tulude eelarve kokku 18 miljonit eurot, kulude eelarve 16 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 1 miljon eurot.

2023. aastal on kavas jätkata 2022. aastal alustatud mahukate investeeringutega. Pooleliolevad ehitused lisatakse eelarvesse 2023. aasta lisaeelarvega.

2023. aasta peamised eesmärgid on:
- Linna jätkusuutlik juhtimine – tööprotsesside analüüs ja nüüdisajastamine ning  investeeringud eelkõige energiasäästu eesmärgil, päikesepaneelide paigaldamine vähemalt neljale haridusasutusele;
- Ettevõtluspiirkondade arendamine –  Võrusoo tööstusala käivitamine;
 
- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – loomekeskuse valmimine ja tegevuste käivitamine (noorte ettevõtlikkuse toetamine ja piirkonna käsitöö edendamine ja eksponeerimine).

Muudatusettepanekuid eelarvesse saab esitada kuni 23. detsembrini 2022.

LOE VEEL