Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 3. mail 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru 2023 aprill FOTO: Aigar Nagel

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Kiideti heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+".

Võru maakonna arengustrateegia on dokument, mis hõlmab Võru maakonna omavalitsuste, ettevõtjate ja elanike ühiseid plaane maakonna arendamiseks aastani 2035+.  
Arengustrateegia on Võru maakonna inimeste nägemus oma kodumaakonna eesmärkidest ja arengut toetavatest tegevustest. Sealjuures on uuendatud arengustrateegia koostamisel aluseks võetud eelmise strateegia materjale, maakonnaplaneeringut ning riiklikke ja kohalikke arengukavasid.

Võru linna 2023. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2023. aasta esimene lisaeelarve.

Lisaeelarvega lisati eelarvesse täiendav riigieelarve toetusfond ja lisati 2023. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused.

Loa andmine toetuse eraldamiseks

Sihtasutusele Võru Spordikeskus otsustati eraldada toetust üldkasutatavate spordirajatiste haldamiseks 75 000 eurot aastas perioodil 2023–2026, kokku 300 000 eurot.

Tööstusmaade enampakkumise tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võrusoo tööstusmaade enampakkumise tulemus:

Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), hoonestaja OÜ Kivipartner, hoonestusõiguse tasu 4 €/m²;

Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), hoonestaja OÜ Kivipartner, hoonestusõiguse tasu 4 €/m².

Esindajate nimetamine

Mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse nimetati esindajaks Kalvi Kõva, asendajaks Sixten Sild.

Võru linna esindajateks mittetulundusühingu Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule nimetati:

Anti Haugas, asendajaks Toomas Sarapuu;

Kalvi Kõva, asendajaks Sixten Sild;

Juri Gotmans, asendajaks Andres Visnapuu;

Raul Tohv, asendajaks Kersti Kõosaar.

Võru linna esindajateks mittetulundusühingu Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse nimetati:

Anti Haugas, asendajaks Toomas Sarapuu;

Kalvi Kõva, asendajaks Sixten Sild.        

Võru Muusikakooli hoolekogusse nimetati Võru linna esindajaks Anti Allas.

Ülesannete delegeerimine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeriti osaliselt Võru Linnavalitsusele.

Revisjonikomisjoni 2022. a kontrollimiste tööplaani aruande kinnitamine

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 13. märtsi 2023. aasta akt "Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani täitmise aruanne".

Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Jüri Kaver ja aseesimeheks Kasper Keps.

LOE VEEL