Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 30. novembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Otsuse "Projektis "LIFE IP BUILDEST" osalemine" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 10. märtsi 2021 otsust "Projektis "LIFE IP BUILDEST" osalemine". Täpsustati projekti alguse ja lõpu aega ning korrigeeriti projekti maksumust ja omafinantseeringu summat.

Muudatuse kohaselt on linnade koostööprojekti kestvus on 01.11.2021–31.12.2028, eeldatav kogueelarve on kuni 16 230 000 eurot, Võru linna tegevused eelarves on kuni 470 000 eurot, millest omafinantseering kuni 190 000 eurot.

Otsuse "Õpilabori hoonete renoveerimise toetamine" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 15. märtsi 2023 otsust "Õpilabori hoonete renoveerimise toetamine". Muudatustega korrigeeriti projekti kestvust ja täpsustati maksumusi. Korrale anti laiem ajaaken.

Muudatuse kohaselt võtavad toetuse taotlemisega toetuse saajad kohustuse oma hoone renoveerida vastavalt projekti LIFE IP BuildEST tingimustele ja ajagraafikule, kuid mitte hiljem kui 2028. aasta 31. detsember.

Linnavalitsusel on õigus nõuda 50% makstud toetusest toetuse saajalt tagasi, kui taotleja ei ole hoonet terviklikult renoveerinud vastavalt projekti LIFE IP BuildEST tingimustele ja ajagraafikule, kuid mitte hiljem kui 2028. aasta 31. detsember.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Otsustati võõrandada otsustuskorras Võru linna omandis olevast kinnisasjast Pikk tänav u 404 m² suurune osa liitmiseks Osaühing Võru Rõivas omandis oleva Pikk tn 15 kinnisasjaga, hinnaga 15 €/m².

Linn ei vaja valitsemise otstarbel Pikk tn 15 kinnistu ees asuvat transpordimaa osa ning maa-ala võõrandamine aitab kaasa ettevõtte arengule ja laienemisele. Võru linn on varasemalt võõrandanud samas laiuses maa-alad naaberkinnistute omanikele ning perspektiivis võimalikku Pika tänava laiendamist tehing ei piira.

Mitteeluruumide üürimäärad

Muudeti Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimäärasid, mis olid kehtestatud 2011. aastal.

Mitteeluruumide üürimäärade piirkonnad on piirkond A (Tartu, Lembitu, Vabaduse, Jüri, Liiva ja F. R. Kreutzwaldi tänava vaheline ala) ja piirkond B (kogu ülejäänud linna territoorium).

Piirkond A hinnaks kehtestati 3,84 €/m2 (varem 3,20) ja piirkond B hinnaks 2,30 €/m2 (varem 1,92).
Uued hinnad jõustuvad alates 01.01.2024 ja alates 01.01.2024 pikendatavatele äriruumi üürilepingutele. Täna kehtivate äriruumi üürilepingute puhul hinda enne lepingu tähtaega ei muudeta.

Võru linna 2023. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2023. aasta lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise põhjuseks oli sihtvahendite ja muude täiendavate tulude eelarvesse lisamine.

Eraüldharidusasutuste toetus 2024. aastaks

Kehtestati eraüldharidusasutuste toetamine Võru linna sissekirjutusega õpilaste eest 2024. aastaks järgmiselt:

- Eraüldhariduskooli, kuhu laps on õppima asunud Võru linna lastekaitsespetsialisti ettepanekul, summas kuni 140 eurot kuus.

- Võru linnas tegutsevat Väike Werrone Kooli riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 140 eurot kuus.

- Lapsi, kes on eraüldhariduskooli asunud õppima lastekaitsespetsialisti ettepanekul toetatakse vajadusel õpilaskodu kulude katmisel summas kuni 200 eurot kuus õpilase kohta reaalselt kasutatud õpilaskodu teenuse eest.

- 2024. aastal toetatakse eralasteaedu, kus käib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte enam kui on Võru linna poolt kinnitatud lasteaiakoha arvestuslik maksumus.

LOE VEEL

LOE VEEL