Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 13. detsembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsusele volituse andmine

Võru Linnavolikogu otsustas Taara ja Kalmuse elamumaade hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamisega anda Võru Linnavalitsusele loa hoonestusõiguse seadmiseks Taara tn 2, 4, 6, 8, 10 ja Kalmuse tn 8a, 8b, 8c kinnistutele.

Hoonestusõigus eelnevalt viidatud kinnistutele seati kuueks aastaks. Tänaseks on ühelt hoonestajalt laekunud tagasiside, mille kohaselt on sõlmitud tingimustega hoonestusõiguse puhul keeruline või võimatu saada pangast laenu. Seetõttu andis volikogu linnavalitsusele loa vajadusel hoonestusõiguse pikendamiseks nende kinnistuste osas.

Üüri piirmäärade kehtestamine

Kehtestati Võru linna omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad. Üüri piirmäärad ühes kuus on:

keskkütte, tsentraalse vee ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 2,50 €/m²;

keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 2,00 €/m².

Üüri piirmäärad aadressil Räpina mnt 22 asuvates eluruumides ühes kuus on 1,50 €/m².

Üüri piirmäärad aadressil F. R. Kreutzwaldi tänav 55 asuvates eluruumides ühes kuus on 1,50 €/m².

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Kehtestati Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2024.

Sotsiaaltööosakonnas kaotatakse üks sotsiaaltööspetsialisti ametikoht ning luuakse uus tähtajaline laste heaolu spetsialisti ametikoht.

Rahandusosakonna koosseisus muudetakse üks raamatupidaja ametikoht vanemraamatupidaja  ametikohaks. Alates 1. märtsist 2024 koondatakse üks vanemraamatupidaja.
Linnakantseleis suurendatakse infotehnoloogiaspetsialisti töökohta 0,5-lt 1,0 koormusega kohale.

Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine

Algatati Kivi põik 12 katastriüksusel asuva garaaži peremehetu ehitise hõivamise menetlus.

Toetuse andmine

Otsustati toetada Mittetulundusühingut Toetuskeskus Meiela summas 4720 eurot.

Võru linna 2024. aasta eelarve

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2024. aasta eelarve, mille maht on 26 miljonit eurot. Eelnõus on tulude eelarve kokku 24 miljonit eurot, kulude eelarve 22 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 1,5 miljon eurot.

2024. aasta peamised eesmärgid on:

- Lastesõbralik linn – Võru linna juubeliüritused rõhuasetusega lastel ja peredel; Võru Lasteaed Punamütsike ehituse projekteerimine; Tamula rannas asuvate lasteatraktsioonide korrastamine ja laiendamine; laste mänguväljakute võrgu laiendamine linnas.

- Kood/Võru programmeerimiskooli asutamises osalemine;

- Linna jätkusuutlik juhtimine – jätkata investeeringuid eelkõige energiasäästu eesmärgil, eelarvesse on planeeritud Räpina mnt 22, Jüri 11 ja Jüri 42 hoonete rekonstrueerimisprojektid.

Muudatusettepanekuid eelarvesse saab esitada kuni 5. jaanuarini 2024.

Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2019 määruse nr 1 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru maakonna arengustrateegia 2035+.

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus on küsinud maakonna kohalikelt omavalitsustelt ja partneritelt ettepanekuid arengustrateegia tegevuskava uuendamiseks. Eesmärk on muuta ja täiendada arengustrateegia tegevuskava selliselt, et lisada uus täiendav aasta ning vaadata üle tegevuskava tegevused (millised tegevused on lõppenud, millised tegevused jätkuvad ja millised on uued lisanduvad tegevused).

Avalik väljapanek toimub peale kõikide kohalike omavalitsuste volikogude esimest lugemist vähemalt kahe nädala jooksul. SA Võrumaa Arenduskeskus annab sellest teada ning teavitab ka ettepanekute esitamise tähtaja.

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035+. Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringute

LOE VEEL

LOE VEEL