Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 17. jaanuaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

FOTO: Aigar Nagel


Kohustuste võtmine ja projektides osalemine

Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023" projekt "Võru linnavalitsuse hoone energiatõhusaks muutmine (2024)".

Projekti kestvus kuni 36 kuud, planeeritav eelarve kuni 785 933 eurot, toetus on kuni  550 153,10 eurot, omafinantseering kuni 235 779,90 eurot.

Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023" projekt "Nöörimaa Tugikodu energiatõhusaks muutmine".
Projekti kestvus kuni 36 kuud, planeeritav eelarve kuni 755 010 eurot, toetus on kuni  441 007 eurot, omafinantseering kuni 314 003 eurot.  

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati Võru Linnavalitsuse ja Telia Eesti AS vahel 2012. a sõlmitud Tartu tn 31 I korruse äriruumi (29,0 m2) üürilepingut samadel tingimustel kuni 1. jaanuarini 2034.

Korraldatud jäätmeveo ühishanke korraldamine

Linnavalitsusele anti luba korraldada ühishange koos Võru vallaga korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks perioodiks 2024 kuni 2029.

Võru linna ja Võru valla haldusterritooriumist moodustatakse hankelepingu perioodiks üks ühine veopiirkond.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Otsustati võõrandada otsustuskorras Võru linna omandis olevast kinnisasjast Tulbi tänav T1 kokku u 653 m² suurune osa liitmiseks Tulbi tn 1, Tulbi tn 3 ja Tulbi tn 5 kinnisasjadega, hinnaga 8 €/m².

Kinnistute omanikud esitasid linnavalitsusele avalduse, milles soovivad omandada kinnistute ja tänava vahele jäävat maa-ala. Tegemist on linnale kuuluva transpordimaaga, mis on kinnistute omanike kasutuses ning mida linn ei vaja valitsemise otstarbel.

Võru linna 2024. aasta eelarve

Võeti vastu Võru linna 2024. aasta eelarve, mille maht on 26 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 24 miljonit eurot, kulude eelarve 22 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 1,5 miljon eurot.

2024. aasta peamised eesmärgid on:

- Lastesõbralik linn – Võru linna juubeliüritused rõhuasetusega lastel ja peredel; Võru Lasteaed Punamütsike ehituse projekteerimine; Tamula rannas asuvate lasteatraktsioonide korrastamine ja laiendamine; laste mänguväljakute võrgu laiendamine linnas.

- Kood/Võru programmeerimiskooli asutamises osalemine;

- Linna jätkusuutlik juhtimine – jätkata investeeringuid eelkõige energiasäästu eesmärgil, eelarvesse on planeeritud Räpina mnt 22, Jüri 11 ja Jüri 42 hoonete rekonstrueerimisprojektid.

LOE VEEL

LOE VEEL