Menu

.      

Võru linnavolikogu istung 17. aprillil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Visuaal on illustratiivne. Foto: ERAKOGU

Hooajalise kaubanduse korra muutmine

Muudeti hooajalise kaubanduse korda. Määruse muudatusega anti linnavalitsusele õigus muuta hooajalise laienduse ja müügikoha kasutamine tasuliseks ehk kehtestada müügipileti hind ja selle maksmise kord. Linnavalitsus hakkab korda välja töötama.

Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine

Kivi põik 12 katastriüksusel asuv garaaži hoone tunnistati peremehetuks ja võeti arvele Võru linna omandina.

Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna struktuuri vähendati ühe tugiisiku ametikoha võrra.

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav maa-ala suurusega u 10,4 ha asub Võru linnas Võrusoo asumis Jüri, Luha ja Turba tänavate vahelisel alal. Planeeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeringuala katastriüksustele krundid vabaajakeskuse ja hotelli hoonetele, avaliku kasutusega aladele, mänguväljakutele, teemaale ning määrata kruntide (moodustatavate katastriüksuste) piirid. Detailplaneeringu ülesandeks on planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse ning sihtotstarvete määramine. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorralduse põhimõtted koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Linnavalitsusele anti luba võtta kohustusi AS Võru Vesi aktsiate ostuks 2027. aastal summas kuni 463 410,63 eurot.

Finantsvahendid on AS-ile Võru Vesi vajalikud Võrusoo sademeveepumpla, Kaare tn sademeveesüsteemi ja Karja tn sademeveesüsteemi väljaehitamiseks. Ehituste kogumaksumus on 1 496 119 eurot. AS Võru Vesi taotleb toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise meetmest.

Võru linna 2024. aasta lisaeelarve

Võeti vastu 2024. aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise põhjuseks oli sihtvahendite lisamine ja eelarve tasakaalustamine. Tulumaksu prognoosi vähendati 0,5 miljonit eurot, põhjuseks majanduslanguse mõju linna tulubaasile. Eelarvesse lisati 1,7 miljonit eurot täiendavalt eraldatud toetusi.

LOE VEEL