Menu

.      

Võru linnavolikogu istung 12. juunil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Salajasel hääletusel otsustati tänavu Võru linna teenetemärk anda Võru võrkpalli ühele alustalale, legendaarsele treenerile Aksel Saalile ning premeerida teda 3000 euroga. FOTO: Aigar Nagel

Võru linna teenetemärgi andmine

Salajasel hääletusel otsustati tänavu Võru linna teenetemärk anda Võru võrkpalli ühele alustalale, legendaarsele treenerile Aksel Saalile ning premeerida teda 3000 euroga. Võru linna teenetemärk, mida antakse välja alates 1994. aastast ja mis on seni omistatud 38-le isikule, antakse Aksel Saalile üle Võru linna sünnipäeval, 21. augustil.


Võru linna 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne, kus on konsolideeritud Võru Linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskus, SA Võru Kannel, OÜ Taristuhaldus ja OÜ Võru Tervisekeskus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli ja koostanud aruande AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Anti luba Võru linna omandis olevast Vee tn 2 kinnisasjast võõrandada tasuta otsustuskorras umbes 80 m² suurune osa liitmiseks Tartu tn 53 kinnistuga ning omandada Tartu tn 53 kinnistust tasuta umbes 33 m² suurune osa liitmiseks Tartu tänav T3 kinnistuga. Võõrandatava ja omandatava maa täpsed suurused selguvad katastriüksuste mõõdistamisel.

Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaks

Kehtestati 2025. aasta maamaksumäärad:

1) elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas;

2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas;

3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2025.

Võru Linnavolikogu 13. märtsi 2024 otsuse nr 16 "Loa andmine korteriomandite võõrandamiseks" muutmine

Anti luba võõrandada Võru linnas kaks korteriomandit läbi avaliku enampakkumise, langetades alghindasid: Pikk tn 10─20 (eluruum üldpinnaga 32,2 m²), alghind 20 000 eurot; Pikk tn 10─21 (eluruum üldpinnaga 32,6 m²), alghind  20 000 eurot. Enampakkumiste nurjumise korral lubatakse linnavalitsusel langetada korteriomandite alghinda kuni 15 000 euroni.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks

Lubati võõrandada läbi avaliku enampakkumise Võru linnale kuuluv katastriüksus aadressiga Andsumäe Spordibaas, Meegomäe küla, Võru vald (pindala 13 076 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa), alghinnaga 10 000 eurot.

Sotsiaalvaldkonda puudutavate määruste muutmine 

Muudeti Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määrust nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/406062023027) ja Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määrust nr 15 "Sotsiaaltoetuse määrad" (https://www.riigiteataja.ee/akt/406062023028).
Määrused jõustuvad 1. jaanuaril 2025.

Võru linna arengukava 2017–2035 muutmine
Toimus „Võru linna arengukava 2017–2035“ esimene lugemine. Uues redaktsioonis kajastuvad arengukava tegevuskavasse tehtud muudatused ning lisanduvate aasta 2029+ tegevuste kirjed. Kirjalike (muudatus)ettepanekute esitamise tähtaeg on 21. august 2024.