Menu

Võru Linnavolikogu istung 9. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Kiideti heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" koos kahe lisaga. Koostamisel olev Lisa 3, mis kajastab tegevuskava ja seirenäitajaid, võetakse vastu eraldi otsusena.

Võru linna 2019. aasta eelarve

Võeti vastu Võru linna 2019. aasta eelarve, mille maht on 19,2 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,2 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 13,3 miljonit eurot, kulude eelarve 12,3 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 5 miljonit eurot.

2019. aasta peamised eesmärgid on olla aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate vabaaja- ja sportimisvõimaluste parandamise – sh Tamula rannaala rekonstrueerimine ja uute atraktsioonide lisamine, Koreli kaldaala vabaaja pargi rajamine, kaasaegse välikorvpalliväljaku rajamine, koerte harjutusväljaku rajamine. Suuremad tegevused taristu korrastamisse on lasteaia Päkapikk renoveerimine, Räpina mnt kapitaalne renoveerimine, Vilja tn kapitaalse renoveerimise I etapp, KEK-i tööstuspiirkonna sissesõidutee.

Samuti on eesmärgiks avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Linnavalitsusele anti luba võõrandada otsustuskorras osaühingule Aigren maaüksus aadressiga Räpina mnt 22j, Võru linn (registriosa nr 2832041, katastritunnus 91901:001:0285, pinnaga 1621 m², sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa) hinnaga 3 eurot/m².

Määruse "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Muudeti linnavolikogu määrust "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord". Muudatusega jätkub täiendav võimalus toimetulekuraskustes perede toetamiseks laste huvihariduses osalemiseks. Korra kohaselt vabastatakse laps, kus pere sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir, ühe huvikooli ühe õppekava õppekulust.

Määruse "Üüri piirmäärade kehtestamine" muutmine

Muudeti linnavolikogu määrust "Üüri piirmäärade kehtestamine".  Kehtestati üüri piirhinnad eluruumi tagamise teenuse osutamiseks aadressil F. R. Kreutzwaldi 55, Võru. Üüri piirmäärad ühes kuus on: 
ühe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,51 eurot/m²;
kahe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,38 eurot/m².

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 23. aprilli 2018 akt nr 1  ja 27. novembri 2018 akt nr 2.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta kontrollimiste tööplaan

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta kontrollimiste tööplaan:

1. 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (mai– juuni);

2. Huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni);

3. SA Võru Spordikeskuse 2018. aasta eelarvevahendite sihipärase kasutamise kontrollimine (oktoober–november).

Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Volikogu delegeeris rahvastikuregistri seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse kohaselt maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded linnavalitsusele ning andis linnavalitsusele õiguse määrata struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on nimetatud ülesannete täitmine.

LOE VEEL

LOE VEEL