Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Toetuse said:  Korteriühistule Katariina allee 4 elamu katusekatte vahetuse, fassaadide remondi kompenseerimiseks 20 000 eurot.  Liiva tn 14 elamu katusekatte, fassaaditööde kompenseerimiseks 3500 eurot.   Karja tn 36 elamu taastamise kompenseerimiseks 13 439,10 eurot.  2019. aasta toetuse taotlusi ootab linnavalitsus hiljemalt 30. septembriks.

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihange "Tänavakatendite rekonstrueerimine".

Riigihange jagatakse kaheks osaks:

Osa 1: Pindamine, mis hõlmab pindamistöid teedel nr 417 ja nr 427 (F. R. Kreutzwaldi tänavaga ristuvad teed) ning Kalda, Luha, Kivi, Lepa ja Lille tänavatel. 

Osa 2: Asfalteerimine, mis hõlmab asfalteerimistöid Kooli, Pikk, Ekspordi tänaval, Kivi tn 10 korterelamu esisel alal ning Kose tee 2 asuval Võru haljastusjäätmete kompostimisväljakul.

Korraldatakse riigihange "Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamine". Täismõõtmetes välikorvpalliväljak koos drenaaži ja piiretega ning spetsiaalse aluskattega laste võimlemislinnak rajatakse Kooli tn 7 kinnistule.

Projekti esitamine 

Otsustati esitada Kultuuriministeeriumi Muinsuskaitseprogrammi toetusmeetmesse "Toetus kultuurimälestise omanikule või valdajale" projekt "Võru linnakalmistu infosüsteem".

Projekti kestvus on kuni 12 kuud kogumaksumusega kuni 15 000 eurot.  Võru linna osalus projektis on kuni 3750 eurot (25 %).

Projekti eesmärk on Võru linnakalmistule paigaldada infostendid ja infoviidad.

Ürituse korraldamine

Korraldatakse avalik üritus "100 aastat Asutava Kogu (Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse) valimistest" 5. aprillil 2019 kell 12 Vana-Võromaa Kultuurikoja ees Katariina alleel. 

Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimise ümmargust tähtpäeva tähistatakse üle Eesti. Reedel, 5. aprillil süüdatakse austusküünlad kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohas. Võru linnas on sündinud Asutava Kogu liige Hermann Koch. 

Kavas on esinemisnumbrid Kesklinna kooli õpilastelt, sõnavõtud, austusküünalde süütamine. Sündmust ilmestab koostöös Kreutzwaldi kooliga valminud välinäitus.

Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetus

Eraldati muinsuskaitsealal paiknevate hoonete toetused. Kokku esitati 2018. aastal seitse muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse taotlust, neist kolm vastasid "Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse korra" kõigile tingimustele.

Toetuse said:

Korteriühistule Katariina allee 4 elamu katusekatte vahetuse, fassaadide remondi kompenseerimiseks 20 000 eurot.

Liiva tn 14 elamu katusekatte, fassaaditööde kompenseerimiseks 3500 eurot. 

Karja tn 36 elamu taastamise kompenseerimiseks 13 439,10 eurot.

2019. aasta toetuse taotlusi ootab linnavalitsus hiljemalt 30. septembriks.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" pilootprojektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine". Projekti juhtpartner on MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus.

Enampakkumise korraldamine vara võõrandamiseks

Korraldada enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Jüri tn 30 korteri nr 3 (registriosa nr 2347641, üldpindalaga 32,3 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 5000 eurot.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Otsustati võõrandada otsustuskorras buss Iveco Daily 40C15V osaühingule VP Autolammutus OÜ hinnaga 1000 eurot.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Algatatakse Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäetakse algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Alasse hõlmatud kinnistud on avalikus kasutuses. Männiku tn 36a kinnistul asub Kubija järve supelrand ning Männiku tn 45 ja 45a kinnistutel tervisespordikeskuse hooned ja spordirajatised. Eraomandis olev Männiku tn 45b kinnistu on planeeringualasse hõlmatud ala kompaktsuse huvides ja piirkonnale terviklahenduse andmiseks.

Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse anda täiendavad ehitusõigused Männiku tn 45 asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele. Planeeritakse rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks. Tehnovõrgud kavandatakse Kubija järve kalda ehituskeeluvööndisse arvestades "Looduskaitseseadus" § 38 lõiget 5, mille kohaselt ei laiene kalda ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud pinnavee veehaarde ehitisele ning tehnovõrgule ja -rajatisele. Männiku tn 36a kinnistule planeeritakse järve puhastamisel vajalik sette ladestusala.

LOE VEEL

LOE VEEL