Menu

Võru Linnavolikogu istung 18. novembril 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2021-2025", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

Kaasava eelarve menetlemise kord

Volikogu võttis vastu kaasava eelarve menetlemise korra.

Kaasava eelarve menetlust rakendatakse eesmärgiga parandada kogukondade arusaama linna eelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas. Kaasava eelarve suuruse otsustab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisega.  

Kaasava eelarve ajakava ning ideede esitamise ja menetlemise protsessi tutvustab linnavalitsus erinevates teabekanalites. Kaasava eelarve ideede esitamiseks ja võitja hääletamiseks saavad võimaluse vähemalt 16-aastased Võru linna elanikud.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja sotsiaaltoetuste määrad

Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, kuhu on koondatud erinevad sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise korrad. Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad.

Määrused jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

LOE VEEL

LOE VEEL