Menu

Võru linnavalitsuse istung 25. augustil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isiklike kasutusõiguste seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Jaama tänav (pindala 27597 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Kose tee T3 (pindala 257 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Sihtotstarbe määramine ja nõustumine erastamisega

Nõustuti Kruusa tn 2a maa erastamisega Kruusa tn 2 kinnisasjaga liitmiseks. Erastatava maa sihtotstarbeks määrati elamumaa.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati kasutusluba ümberehitatud tenniseväljakutele asukohtadega Vee tn 4a, Vee tn 4b ning kasutusluba katlamajale asukohaga Pikk tn 23.

Valimisjaoskondade moodustamine

Otsustati moodustada valimisjaoskonnad 17. oktoobril 2021 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks.

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus“ § 22 lõike 2, „Euroopa Parlamendi valimise seadus“ § 13 lõike 2 „Rahvahääletuse seadus“ § 17 lõike 2 ja „Riigikogu valimise seadus“ § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Valimisjaoskondade arv

Võru linnas moodustatakse neli valimisjaoskonda.

§ 2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

(1) Valimisjaoskond nr 1  hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval  Võru Kesklinna Koolis (Vabaduse tn 12, Võru linn, Võru maakond);

(2) Valimisjaoskond nr 2  hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval  Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13, Võru linn, Võru maakond);

(3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning  valimispäeval Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli tn 7, Võru linn, Võru maakond);

(4) Valimisjaoskond nr 4  hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Lasteaias Sõleke (Olevi tn 29, Võru linn, Võru maakond).

§ 3. Hääletamise liigid jaoskondades

(1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond nr 2 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja   ööpäevases hoolekandeasutuses.

(2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 2 hääletamist   kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
(3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Võru Linnavalitsuse 12. detsembri 2018 aasta määrus nr 13 „Valimisjaoskondade moodustamine" (RT IV, 18.12.2018, 3) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

LOE VEEL

LOE VEEL