Menu

Võru Linnavolikogu istung 11. jaanuaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru maakonna arengustrateegia 2035+.

Võru maakonna arengustrateegia sisaldab meie inimeste ja organisatsioonide ühiseid eesmärke ja kavandatud tegevusi maakonna arendamiseks. Maakonna arengu visioon aastani 2035+ on järgmine: „Meie maakond on õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete võimaluste ning mitme kultuuriruumiga maa.“

Strateegia ning sellest johtuvad tegevused baseeruvad kolmele põhiväärtusele: meie inimesed; puhas elukeskkond ning keeled, kombed ja kultuurid. Nõnda on strateegia keskpunktiks meie oma inimene oma kodu ja kommetega. Võru maakonna arengut kavandatakse läbi seitsme valdkonna: tervis, heaolu ja siseturvalisus; elukestev õpe; kestlik kogukond; majandus; kultuur ja eripära; taristu ja looduskeskkond ning maine. Need on seitse valdkonda, mille läbimõeldud arendamine võiks strateegia koostajate hinnangul enim toetada Võru maakonna visiooni saavutamist. Igas valdkonnas on sõnastatud valdkondlik alavisioon, eesmärgid ning tegevussuunad.

Määruse „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu määraks kehtestati 34 eurot kuus ühe lapse kohta.

Võru linnas on lasteaia kohatasu püsinud muutumatuna alates 2014. aastast (17 € kuus ühe lapse kohta). Uue kohatasu kehtestamisel lähtuti eesmärgist, et lapsevanema osaluse ja palga alammäära suhe võrreldes 2014. aastaga ei tõuseks. 2014. aastal kehtestatud kohatasu 17 eurot moodustas 4,79 % toonasest palga alammäärast (355 eurot) ja uus kohatasu 34 eurot moodustab 4,69% 2023. aasta palga alammäärast (725 eurot).

Määruste „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ ja "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Tunnistati kehtetuks kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetus.  

Ühe- ja kahelapselise vanema lasteaia õppekulu hüvitamise toetus muudeti ja sõnastati lasteaia õppekulu hüvitamise toetuseks.

Lasteaia toidukulu toetus ning lasteaia õppekulu hüvitamise toetus määratakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir.

Lasteaia õppekulu hüvitamise toetus: kui vanemal on 1 laps siis 50% õppekulust, kui vanemal on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 75% õppekulust ja kui vanemal on kolm või enam kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 100% õppekulust. Kui toetus määratakse lastekaitsespetsialisti ettepanekul, siis võib see olla kuni 100% õppekulust".

Eraüldharidusasutuste toetus 2023. aastaks

Kehtestati eraüldharidusasutuste toetamine Võru linna sissekirjutusega õpilaste eest 2023. aastaks järgmiselt:

- eraüldhariduskooli, kuhu laps on õppima asunud Võru linna lastekaitsespetsialisti ettepanekul, summas kuni 140 eurot kuus;

- Võru linnas tegutsevat Väike Werrone Kooli riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 140 eurot kuus.

- Lapsi, kes on eraüldhariduskooli asunud õppima lastekaitsespetsialisti ettepanekul toetatakse vajadusel õpilaskodu kulude katmisel summas kuni 200 eurot kuus õpilase kohta reaalselt kasutatud õpilaskodu teenuse eest.

- Toetada 2023. aastal eralasteaedu, kus käib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte enam kui on Võru linna poolt kinnitatud lasteaiakoha arvestuslik maksumus.

Võru linna 2023. aasta eelarve

Võeti vastu Võru linna 2023. aasta eelarve, mille maht on 24,4 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 0,6 miljonit eurot. Eelnõus on tulude eelarve kokku 22,4 miljonit eurot, kulude eelarve 20,6 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 1 miljon eurot.

2023. aastal on kavas jätkata 2022. aastal alustatud mahukate investeeringutega. Pooleliolevad ehitused lisatakse eelarvesse 2023. aasta lisaeelarvega.

2023. aasta peamised eesmärgid on:

- Linna jätkusuutlik juhtimine – tööprotsesside analüüs ja nüüdisajastamine ning  investeeringud eelkõige energiasäästu eesmärgil, päikesepaneelide paigaldamine vähemalt neljale haridusasutusele;

- Ettevõtluspiirkondade arendamine –  Võrusoo tööstusala käivitamine;

- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – loomekeskuse valmimine ja tegevuste käivitamine (noorte ettevõtlikkuse toetamine ja piirkonna käsitöö edendamine ja eksponeerimine).

LOE VEEL