Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 30. mail 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Visuaal on illustratiivne. Foto: ERAKOGU

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigused multifunktsionaalse vabaajakeskuse hoone püstitamiseks. Keskusesse on ette nähtud kino, siseskatepark, tennisehall, hotell, jäähall ja veekeskus. Planeeritakse alad võrkpalli, tennise, korvpalli, squashi väliväljakutele, pargile ja koerte jalutamise väljakule. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorraldus koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.

Planeeritav ala suurusega 10,4 ha asub Võrusoo asumis Luha ja Turba tänava vahelisel alal hõlmates Luha tn 16, Olevi tänav T2, osaliselt Turba tänav T1 ja Turba tn 3a kinnistuid. Planeeritav ala piirneb põhjast korterelamutega, läänest kahe kaubanduskeskusega, lõunast Turba tänava äärsete eramaja kruntidega ning idast Võru linna munitsipaalomandis oleva üldkasutatava maaga. Detailplaneeringuala on hoonestamata.

Tegemist on hea juurdepääsetavusega alaga, mis piirneb mitmest küljest transpordimaadega – põhjas Luha tänavaga ning lõunas Turba tänavaga. Planeeringu lahendusega nähakse ette Turba tänava uus ühendus Jüri tänavaga ning uus ühendus Turba tänava ja Koreli tänava vahel, mis teeb liiklemise sujuvamaks ja võimaldab alale veel paremat juurdepääsu.

Planeeringuga kavandatav multifunktsionaalne vabaajakeskus ühendatakse põhjapoolses osas Võru kaubamajaga. Hoonestus kavandatakse Luha tn 16 kinnistu läänepoolsesse ossa ning vaba aja veetmise alad ja spordiväljakud kinnistu lõuna- ja idapoolsesse ossa.

Otsuse "Linnavara kasutusse andmine osaühingule Võru Tervisekeskus" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 13.04.2022 otsuse nr 6 "Linnavara kasutusse andmine osaühingule Võru Tervisekeskus" punkti, mille kohaselt  muutub kasutusleping tähtajatust tähtajaliseks (20 aastat).

Määruste muutmine

Muudeti linnavolikogu määruseid "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" ja "Sotsiaaltoetuste määrad".

Seoses 1. juulist 2023 kehtima hakkava hooldereformiga oli linnavolikogul vaja teha täiendusi ja muudatusi kordades ning kehtestada üldhooldusteenuse hoolduskulu toetuse piirmäär.  Võru linnas kehtestati piirmääraks 600 eurot kuus.

Lisaks tõsteti küttetoetust seniselt 120 eurolt 150 euroni ning ravimitoetust seniselt 60 eurot 100 euroni aastas.

Seenioride komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Seenioride komisjoni esimeheks valiti Juri Gotmans ja aseesimeheks Tarmo Piirmann.

Revisjonikomisjoni 2023. aasta kontrollimiste tööplaan

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta kontrollimiste tööplaan:

Võru linna 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (juuni).
2022. aasta huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni);

Võru linnale 2020-2022 aastal tehtud erinevate ametiasutuste ettekirjutuste täitmise kontrollimine (Linnavalitsuse tegevused olulisemate puuduste kõrvaldamisel, ettekirjutuste vaidlustamised) (september).

Võru Linnavolikogu otsuste (valikuliselt) täitmise kontrollimine (jooksvalt, aastaringselt).

Osalemine Võru linna 2024. aasta eelarve koostamise protsessis (vastavasisulise protsessi algatamisel valitsuse poolt).

Võru linna reservfondi kasutamise kontrollimine, tutvumine eelarvestrateegia ja linna arengukava täitmisega (detsember).

LOE VEEL

LOE VEEL