Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 11. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Elektrikatkestus Võru linnas FOTO: Aigar Nagel

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2028

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2024-2028".

Võru linna eelarvestrateegia on koostatud „Võru linna arengukava 2017-2035" ning Võru linna valdkondlike arengudokumentide alusel. Eelarvestrateegia on koostatud kogu Võru linna konsolideerimisgrupi kohta.

Eelarvestrateegia koostamise põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine eesmärgiga tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2028 kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad.

Kohustuste võtmine ja projektis osalemine

Otsustati osaleda Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvoorus "Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023" projektiga "Võru Lasteaed Punamütsike liginullenergia hoone ehitamine (2023)".

Projekti kogumaksumuseks on 7 935 130 eurot, millest toetus 2 800 000 eurot ning Võru linna omaosalus 5 135 130 eurot.

Projektides osalemise korra muutmine

Muudeti 2013. aastal kehtestatud projektides osalemise korda. Muudatuse kohaselt otsustab linnavalitsus projektides osalemise juhul kui projekti kestvus ei ületa 48 kuud (varasema 36 kuu asemel) ja projekti omaosalus ühe eelarveaasta kohta ei ületa 30 000 eurot (varasemalt 20 000 eurot).  

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud toetusmeetmesse "Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine" esitatavas projektis "Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks Võru maakonnas".

Taotluse esitab SA Võrumaa Arenduskeskus. Projekti periood on 1. jaanuar 2024 kuni 31. detsember 2027, kokku 48 kuud.

LOE VEEL

LOE VEEL