Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 31. jaanuaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Koolieelse lasteasutuse õppekulu maksmisest erakorraline vabastamine

Linnavalitsus vabastas erandkorras lapsevanemad koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest seoses õppetöö mittetoimumisega perioodil 24.–26. jaanuar 2024.

Sõimerühmas laste arvu muutmine

Võru Lasteaia Okasroosike sõimerühma Kakuke kohtade arvuks kinnitati 16.

Loa andmine Võru Järve Koolile vallasvara võõrandamiseks

Võru Järve Koolile anti luba võõrandada läbi enampakkumise linnavara, pesemisraam Handi-Move 3 in 1 ja laadija. Enampakkumise ettevalmistajaks ja  läbiviijaks määrati Võru Järve Kool.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Taara tn 6.

Linna nimel liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

Mittetulundusühingusse Võrumaa Omavalitsuste Liit nimetati Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks alates 1. veebruarist 2024 linnapea Kalvi Kõva.

Toetuse andmine

Sihtasutusele Tartu 2024 eraldatakse Võru linna eelarvest toetust 5000 eurot Võrus toimunud Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 avamisürituse korraldamise hüvitamiseks.  

Võru linna 2024. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine

Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2024. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 91 220 eurot, ürituste toetusteks 62 105 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 165 990 eurot

Osalemine meetmes

Otsustati osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt loodud riigieelarvelises meetmes "Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele". Meetme kestvus on 12 kuud kogumaksumusega 47 738 eurot 31 senti, millest Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus on 70% toetuse maksimaalsest määrast ja Võru linna omaosalus on 30% ehk 14 321 eurot 49 senti.

Vaimse tervise teenuste toetusega parandatakse omavalitsuste kaudu abi kättesaadavust kodu lähedal, et toetada Eesti elanike vaimset heaolu. Samuti laiendatakse pakutavate teenuste valikut ja mahtu, pakkudes näiteks psühholoogilist nõustamist, loov- ja pereteraapiat või tugigruppe.