Menu

.      

Võru LV istung

FOTO: VT

Ürituse kooskõlastamine
Võru Maavalitsusele (registrikood 70003589) anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba" korraldamiseks 30. augustil 2015 kella 11–14 Tamula supelrannas. Rannazumba on tantsuline rühmatreening rannaliival, kus treener näitab latiino rütmide saatel ette kergesti järgitavaid samme. Zumba sobib nii kogenud tantsijatele, algajatele kui ka neile, kes ei ole varem rühmatreeningutes osalenud.

Korralduse muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korralduse nr 347 "Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega" punkti 1 ja tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korralduse nr 573 "Võru Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korralduse nr 347 "Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega" muutmine" punkt 1. Riigi omandisse jäetavate maaüksuste aadressideks määrati: Aasa tn 5 (sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa) ja Laane tn 26 (sihtotstarbeks elamumaa).

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Kaare tn 25 (katastritunnus 91901:002:0080, pindala 1307 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Kaare tn tn 25a (katastritunnus 91901:002:0052, pindala 329 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste liitmisega ning määrati loodava katastriüksuse aadressiks Kaare tn 25 (pindala 1640 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa).

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Otsustati algatada Kalmuse tn 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Kuna Kalmuse tn 15 kinnistul kehtib 14. mai 2003 otsusega nr 54 „Võru Taara linnaosa planeerimise ja hoonestuse I ja II etapi detailplaneering“ ja nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, on tarvis projekteerimistingimustega täpsustada ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Samas otsustati mitte algatada Kalmuse tn 15 projekteerimistingimuste andmisel keskkonnamõju hindamist.

Ehitusloa väljastamine
Jetgas OÜ-le väljastati ehitusluba LNG (veeldatud maagaasi) jaama püstitamiseks asukohaga Jaama tn 24.

Huvikoolide eelarve eelnõu koostamise tingimused
Kehtestati Võru linna huvikoolide 2016. aasta eelarve eelnõu koostamise tingimused.

Reservfondi kasutamine
Otsustati suunata reservfondist 3403 eurot linnamajanduse osakonna eelarvesse Võru turvakaamerate serveri soetuseks, kuna praegu kasutusel olev salvestusserver on soetatud ligikaudu 5 aastat tagasi ega vasta enam uuenenud tingimustele. Server paigutatakse Politsei- ja Piirivalveameti Võru teenindusse. Linna reservfondi jääk on peale suunamist 83 615 eurot.

Vastutava isiku määramine
Ilutulestiku korraldamise lubade menetlemise ja väljastamise eest vastutavaks isikuks määrati arendusspetsialist ja nimetatud ametiisiku asendajaks arendusnõunik.

LOE VEEL

LOE VEEL