Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. septembri

Võru FOTO: VT

Korralduse "Aasta õpetaja komisjoni moodustamine" muutmine

Tulenevalt muudatusest Võru Linnavalitsuse töötajate koosseisus muudeti Aasta õpetaja komisjoni koosseisu ning komisjoni koosseisu kinnitati haridusspetsialist Anita Kikas.
 
Vastavalt Võru Linnavolikogu 14. novembri 2007. a määrusega nr 61 kinnitatud ”Võru linna aasta õpetaja statuut“ § 5 lõikele 1 hindab kandidaate Võru linnavalitsuse korraldusega moodustatud 5-liikmeline komisjon, mille ülesandeks on esitada ettepanek linnavalitsusele tunnustamiseks Võru linna õpetajaid, kes on näidanud väljapaistvaid tulemusi laste/õpilaste innustamisel, kes on kaasa aidanud laste/õpilaste kujunemisel töökateks ning aktiivseteks ning kes on aktiivselt tegelnud enesetäiendamisega.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
 
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. septembril 2017 kella 09-15 ning sellega seoses luba Vabaduse väljaku liikluseks sulgemiseks samal päeval kella 06-17 vastavalt asendiplaanile.

Korralduse "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 30. augusti 2017 korralduse nr 377 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine" lisasid, mille järgi vabastab Võru Linnavalitsus õppekulu maksmisest lisaks varem kinnitatule kolm isikut.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas, Ruumi Grupp OÜ töö nr DP-17/01-2017).

Planeeritava maa-ala suurus on umbes 2,2 ha ja planeeringu algatamise eesmärgiks kinnistule hoonestusala, ehitusõiguste ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Planeeringuala asub Nöörimaa asumis, piirnedes idast Tööstuse tn 15 üldkasutatava maaga, lõunast Räpina maanteega, läänest Räpina mnt 13b korterelamuga ja Räpina mnt 13 tootmismaaga. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga. Räpina maantee äärde jäävad ka üksikelamu ja kaks korterelamut. Planeeritava ala keskel paiknevad ärimaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistud Räpina mnt 17 ja Räpina mnt 19.

Planeeringuga on määratud Räpina mnt 15 krundile ehitusõigus kuni kuue (sh kolm olemasolevat) hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 7300 m², hoonete maksimaalne kõrgus 15 m. Alale on planeeritud uus parkimisala ja juurdepääs Räpina maanteelt.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba ristmiku ümberehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1, Vilja tänav, Pikk tänav.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next