Menu

Võru Linnavalitsuse istung 11. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projekti "Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine" taotluse esitamine

Otsustati osaleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  poolt väljakuulutatud taotlusvoorus  „Ülejutusohu riskide maandamine” projektiga "Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine". Projekti kestvus on kuni 16 kuud (2019–2021), abikõlblikud kulud kokku kuni 169 200 eurot ja Võru linna abikõlblik omaosalus projektis kuni 50 760 eurot, mis jaguneb kolme eelarveaastasse.

Taotlus on koostatud maksimaalset toetusesummat arvestades ja tegelik kulu võib kujuneda väiksemaks.

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänavate sulgemine

Vabariigi Presidendi Kantseleile anti nõusolek avaliku ürituse "Volikirjade üleandmise tseremoonia" korraldamiseks Võru keskväljakul (Seminari väljak) ning väljaku ja tänavate sulgemiseks 17. septembril 2019 kella 7–18 (ürituse algus kell 14) Võru linnas vastavalt asendiplaanile.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 20. septembril 2019 kella 9─16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Võru keskväljak (Seminari väljak) samal päeval kella 7─17 vastavalt asendiplaanile.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba sademeveetorustiku ehitamiseks asukohtadega Vilja tänav, Tartu tänav T1, Viki tänav T1.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Kooli tn 6 kinnistule kaubandushoone laiendamiseks ning hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Korralduse muutmine

Muudeti Võru Linnavalitsuse 4. septembri 2019 korralduse nr 392 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine" lisasid, millega vabastati õppekulu maksmisest lisaks varem kinnitatule kolm isikut.