Menu

Võru linnavalitsuse istung 26. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru kesklinn FOTO: Aigar Nagel

Projektis "Vunki mano, Võru noored!" osalemine

Otsustati osaleda taotlejana Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt poolt väljakuulutatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna "Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ taotlusvoorus projektiga "Vunki mano, Võru noored!".
Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Meedet rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kogumaksumus on kuni 51 680 eurot, sellest linna osalus 7752 eurot.
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt 31. detsembrini 2020 või kuni vahendite jätkumiseni.

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme meetmest toetuste eraldamine

Kinnitati toetuse saajate nimekiri (eraldi pressiteade selle kohta ilmub päeva teises pooles).

Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Kehtestati osaliselt "Männiku 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneering" planeeringu põhijoonisel kehtestatava ala piir tingmärgiga tähistatud ala osas.

Planeeritava maa-ala suurus on umbes 4,2 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva Männiku tn 45 kinnistul asuva spordikeskuse arendamiseks eelduste loomine, määrata täiendavad ehitusõigused asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele, rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks ning Männiku tn 36a kinnistule järve puhastamiseks vajaliku sette ladestusala määramine. Arvestades kohaliku kogukonna suurt vastuseisu, avalikul arutelul kokkuleppele jõudmata loobub Võru linnavalitsus Kubija järvele vee- ja lumelaua vedamise süsteemi rajamise süsteemi osas detailplaneeringu kehtestamisest.

Aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõustumine erastamisega

Nõustuti Nõmme tn 16a maa erastamisega Nõmme tn 16 kinnisasjaga liitmiseks ning määrati erastatava maa aadress ja sihtotstarve. Nõustuti Nõmme tn 18a maa erastamisega Nõmme tn 18 kinnisasjaga liitmiseks ning määrati erastatava maa aadress ja sihtotstarve.

Kivi tn 23, Kivi tn 25, Kivimurru tn 5 ja Kivimurru tn 7 katastriüksuste liitmine

Nõustuti Kivi tn 23 (pindala 9871 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), Kivi tn 25 (pindala 5970 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), Kivimurru tn 5 (pindala 4387 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) ja Kivimurru tn 7 (pindala 4803 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele määrati aadress Kivi tn 23 ja sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa.Niine tn 3 katastriüksuse jagamine

Nõustuti Niine tn 3 katastriüksuse (pindala 599 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Niine tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa; Niine tn 1a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Riigihanke "Vabaduse tänava autosilla rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine" korraldamine

Otsustati korraldada riigihange "Vabaduse tänava autosilla rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine", kohaldades hanke läbiviimiseks avatud hankemenetlust. Ehitustööde tähtajaks on planeeritud 31. august 2021. Hanke eeldatav maksumus on 375 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba külmavee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks asukohtadega Kevade tänav T2, Kevade tänav T3, ehitusluba abihoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Jaama tn 47 ning ehitusluba tanklahoone ehitamiseks asukohaga Räpina mnt 11.

Riigihanke "Võru Lasteaed Punamütsike projekteerimine" tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Võru Lasteaed Punamütsike projekteerimine" tunnistati edukaks Kauss Arhitektuur OÜ pakkumus. Edukate läbirääkimise tulemusena sõlmitakse hankeleping ainult OSA 1 (eelprojekt) osas summas 58 000 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL