Menu

.      

Võru LV istung

FOTO: VT

Võru linnavalitsuse istung 2. septembril

Õpilaste arvu suurendamine klassis Õppetöö paremaks korraldamiseks lubati Võru Kreutzwaldi koolil suurendada 2015/2016 õppeaastal õpilaste arvu klassis üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lg 1 sätestatud piirnormi 3A, 3B ja 7B klassis kuni 25 õpilaseni ja 6A klassis 26 õpilaseni ning Võru Kesklinna koolil 8A ja 8B klassis üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lg 1 sätestatud piirnormi kuni 25 õpilaseni.

Riigihanke korraldamine

Otsustati korraldada perioodiks 2015-2018 riigihange "Sideteenuse hange". Hanke eesmärk on kaasajastada/korrastada sideteenuse (lauatelefonid, mobiiltelefonid, lühisõnumid, internet) kasutamist ning vähendada teenuste maksumust. Hange hõlmab nii linnavalitsust kui ka tema hallatavaid asutusi.

Kinnisasjade piiride muutmine

Otsustati muuta Pikk tänav ja Pikk tn 17b naaberkinnisasjade piire ilma detailplaneeringut koostamata ning määrata kinnisasjade piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt: Pikk tänav, pindala 77070 m², sihtotstarve 100% transpordimaa ja Pikk tn 17b, pindala 7207 m², sihtotstarve 100% ärimaa.

Aadresside ja sihtotstarvete määramine

Otsustati määrata moodustatavatele maaüksustele järgnevad aadressid ja sihtotstarbed: Kanepi tänav T2, Humala tänav T1, Kivi tänav T7, Liitva tänav T1, Uus tänav T3, Olevi tänav T2, Luha tänav T6, Roopa tänav T1 ja Männiku tänav T3 (kõik 100% transpordimaa) ning Ringtee 4, Ringtee 6, Liitva tn 1a, Luha tn 18, Koreli tn 36, Jüri tn 91, Luha tn 30 ja Männiku tn 47b (kõik 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa).

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Jüri tänav (katastritunnus 91901:008:0023, pindala 67686 m², sihtotstarve transpordimaa). Isikliku kasutusõiguse ala pindala on 80 m² ja isikliku kasutusõiguse esemeks maakaabelliin.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba Pikk tn 20b sõidukite teenindushoone laiendamiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL