Menu

.      

Kas tõesti võib Võrru kerkida täismõõdus jäähall, tennisehall, ujula-spaa, kino, hotell ja koerte jalutamise väljak ühes komplektis?

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linnavolikogus alustati Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist eesmärgiga muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused vabaajakeskuse püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutamiseks. Algatatakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku Luha tn 16 kinnistule esitas aktsiaselts „AS Johnny“. Planeeritava maa-ala suurus on u 10 ha.

Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata ehitusõigused multifunktsionaalse vabaajakeskuse hoone püstitamiseks, kuhu on planeeritud täismõõtmetega jäähall, tennisehall, ujula-spaa, kino, hotell. Kogu planeeritav hoonealune pind on umbes 19 000 m². Samuti soovitakse planeerida alad võrkpalli, tennise, korvpalli, squashi väliväljakutele, pargile ja koerte jalutamise väljakule. Maakasutuse sihtotstarbeks kavandatakse määrata ärimaa, üldkasutatav maa ja transpordimaa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Luha tn 16 kinnistule muudab Võru linna üldplaneeringut.

Maakasutuse juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju arvestades, et ka üldplaneeringus määratud otstarve eeldab ala hoonestamist ja selleks vajaliku taristu rajamist. Nii turismi kui kohalike elanike heaolu seisukohalt on oluline kavandatava vabaajakeskuse olemasolu Võru linnas. Luha tn 16 kinnistu on sobilik, kuna on piisava suurusega, hea ligipääsuga ning lähedus teiste äriettevõtetega võimaldab luua ühtse äri- ja teeninduspiirkonna. Vabaajakeskusesse on planeeritud veekeskus, mille rajamise toetamine on välja toodud investeeringuna Võru linna arengukavas. Koostatava planeeringuga ei ole lubatud katkestada Võru linna peamiselt puhkealana väljaarendatavat nn "rohelist ringi", mis on oluline ühendus linna rekreatsioonialade vahel.

 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD