Menu

Võru Linnavolikogu istung 13. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna põhimääruse muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna põhimääruse muutmise eelnõu. Eelnõuga täiendatakse Võru linna põhimäärust ja lisatakse kaugosalusega istungi korraldamise võimaluse õiguslik alus.

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord

Kehtestati Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord. Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru linnas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Toetust võivad nõuetele vastavad taotlejad küsida kas eluruumide korrastamiseks ja ehitamiseks või soetamiseks. Toetus spetsialisti kohta on kuni 67% toetuse abikõlbulikest kuludest, minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot.

2020. aasta Võru linna eelarves on planeeritud Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeetme elluviimiseks 33 478 eurot. Riigipoolne rahaline panus Võru linna eelarves toetuse rakendumisel on sellega võrdne (33 478 eurot) ning spetsialisti rahaline panus (taotleja omafinantseering) moodustab vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Riigi ja omavalitsuse panus ühe spetsialisti eluruumi kohta on kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Algatati Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigus kauplusehoone püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,6 ha.

Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse olemasolev kauplusehoone lammutada ja asemele ehitada uus suurem kauplusehoone planeeritava hoonestusaluse pindalaga u 2040 m². Olemasolev 29 parkimiskohaga parkla likvideeritakse ja selle asemele kavandatakse hoone ja osaliselt kaubaautode laadimisala. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorraldus koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.

Kohustuste võtmine ja projektis osalemine

Volikogu andis linnavalitsusele loa esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" projekt "Võrumaa Keskraamatukogu hoone energiatõhusamaks muutmine".

Projekti kestvus on kuni 31.12.2022, planeeritav eelarve kuni 900 000 eurot, omafinantseering kuni 342 000 eurot.  

Kokkuleppe sõlmimine

Otsustati sõlmida Võru ja Rõuge vallaga ühise tegutsemise kokkulepe Võru linna rajatava esmatasandi tervisekeskuse haldamise küsimuses.
Esmatasandi tervisekeskuse haldamiseks on plaanis luua minimaalselt kolme kohaliku omavalitsuse üksuse ühiselt loodav osaühing. Osaühingu osad planeeritakse jaotada vastavalt tervisekeskuse rajamiseks tehtud panuse suurusele proportsionaalselt.

Bussipeatusele kohanime määramine

Luha tänavale rajatava bussipeatuse kohanimeks määrati Luhasoo.

Üüritoetus

Kehtestati üüritoetuse regulatsioon, millega võimaldatakse Võru linnavalitsuse üüripindade rentnikele tähtajalise üürihinna alandamine. Tegemist on ettevõtluskeskkonna abimeetmega seoses eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks.

Toetuse taotlus tuleb esitada Võru Linnavalitsusele koos põhjendusega. Toetust on õigus taotleda 2020. aasta ajavahemiku 13. märts 2020 kuni eriolukorra lõppemiseni eest, kuid mitte kauemaks kui 31. augustini  2020.

Linnavalitsusel on lubatud üüri tasumisest vabastamine kuni 100%: toitlustus-, kaubandus-, teenindus-, haridus-, spordi-, huvitegevus-, kunsti- ja kultuuriasutused ning üüri alandamine kuni 30%: üürnikud, kes kasutavad pinda büroopinnana.

Ülesannete täitmise volitamine

Võru Linnavalitsust volitati täitma tarbijakaitseseaduses kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid.

Määruste kehtetuks tunnistamine

Õigusaktide korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks viis määrust:

Võru Linnavolikogu 12. detsembri  2012  määrus nr 27 " Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel";

Võru Linnavolikogu 08.02.2012 nr 4 "Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks";

Võru Linnavolikogu 13.06.2012 nr 14 "Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks";

Võru Linnavolikogu 14. juuni 2006 määrus nr 22 "Võru linna ehitusmäärus";

Võru Linnavolikogu 14. juuni 2006 määrus nr 23 "Võru linna tänavate talihoolduse seisundinõuded".  

LOE VEEL

LOE VEEL