Menu

Võru linnavalitsuse istung 21. oktoobril 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Laste arvu kinnitamine koolieelsete lasteasutuste rühmades

Kinnitati laste arvud koolieelsete lasteasutuste rühmades Võru Lasteaias Okasroosike, Võru Lasteaias Päkapikk, Võru Lasteaias Punamütsike, Võru Laseaias Sõleke ning lubati linna koolieelsetel lasteasutustel suurendada laste arvu sõimerühmades kuni kahe lapse võrra, aiarühmades kuni nelja lapse võtta ja liitrühmades kuni kahe lapse võrra.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda taotlejana maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmes projektiga "Loomekoja väljaarendamine Võru linnas". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 300 000 eurot, millest Võru linna omafinantseering on kuni 75 000 eurot. Projekti eesmärk on rekonstrueerida Võru linnas Kesklinna Kooli (Vabaduse tn 12) kasutusest vabanenud töökojahoone ruumid uute ja alustavate (loome)ettevõtjate tegevus- ja töökohaks.

Sundvalduste seadmine

Seati tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Lauluväljaku tn 9b katastriüksusele (pindala 337 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa), Lauluväljaku tn 9c katastriüksusele (pindala 812 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa) ja Kivi tn 20a kinnisasjale (pindala 80 123 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa) ühiskanalisatsiooni torustiku püstitamiseks ning määrati sundvalduse ala ja tingimused.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Seminari tänav T1 (pindala 1680 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Seminari tn 1 (pindala 4731 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.Sihtotstarbe määramine ja nõustumine erastamisega

Nõustuti Oja tn 3b maa erastamisega Oja tn 3 kinnisasjaga liitmiseks ning määrati erastatava maa sihtotstarbeks elamumaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Nõustuti Aida tn 8 kinnistule üksikelamu laiendamisega üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

LOE VEEL

LOE VEEL