Menu

Võru Linnavolikogu istung 10. märtsil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

10.03.2021  FOTO: Aigar Nagel

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Kiideti heaks „Võru maakonna arengustrateegia 2035+“.

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Võru linna 2021. aasta lisaeelarv

Võeti vastu Võru linna 2021. aasta lisaeelarve. Eelarvega lisati linnamajandusosakonna põhivara soetuse eelarvesse 1 100 000 eurot tervisekeskuse ehituseks. Investeeringutoetuse eelarvesse lisati toetus Varjupaikade MTÜ-le 1432 eurot kasside isoleerimiseks vajaliku soojaku soetamiseks.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Võõrandatakse Võru linna omandis olevast Pikk tänava kinnisasjast u 1450 m² maad liitmiseks OÜ Cristella VT omandis oleva Pikk tn 17 kinnisasjaga, hinnaga 10 €/m². Võõrandatava maa täpne suurus selgub katastriüksuse mõõdistamisel.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Komisjoni poolt väljakuulutatud LIFE Integreeritud Projektide Kliimamuutuste leevendamise alamprogrammis projektiga "LIFE IP BUILDEST: Pursuing Estonian national climate ambition through smart and resilient renovation" (Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks).

Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 85 kuud (2021–2027), eeldatav kogueelarve on 17 000 000 eurot, Võru linna tegevused eelarves on  kuni 503 200 eurot, millest omafinantseering kuni 201 300 eurot.

Projekti eesmärgiks on välja töötada välja ja rakendada vajalikud tööriistad Eesti pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia täielikuks rakendamiseks. Võru linn saab projekti käigus osaleda piirkonnapõhiste renoveerimise finants- ja toetusmudelite väljatöötamises ajaloolise linnasüdame ja eramupiirkonna näidisalana. Piirkondliku algatuse ja piloottegevusena soovitakse kaasa aidata 8 hoone jätkusuutlikule rekonstrueerimisele ning korrastada ajaloolises linnasüdames renoveeritud hoonete vahelise ruumi.

Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord

Võeti vastu "Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord". Määrusega sätestatakse Võrumaa Arenduskeskuse poolt ellu viidava projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ raames integreeritud hoolekandeteenuse taotlemise, määramise ja kulude katmise kord.

Muud küsimused

Vabariigi Valitsus on koroonaviiruse leviku peatamise eesmärgil esitanud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda või lastehoidu (koolieelne lasteasutus). Sellest tulenevalt otsustati, et alates 11. märtsist 2021 vabastatakse ajutiselt Võru linna lasteaias käivate laste vanemad õppekulu maksmisest nende päevade eest, mil laps ei käi lasteaias. Õppekulu arvestust kohaldatakse päevapõhiselt. Vabastus kehtib kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud) või kuni Vabariigi Valitsuse tungiva soovituse ära langemiseni.

LOE VEEL

LOE VEEL