Menu

Võru Linnavalitsuse istung 17. märtsil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

10.03.2021  FOTO: Aigar Nagel

Võru linna huvikoolide õppetasud

Otsustati vabastada lastevanemad täielikult või 50% ulatuses 2021. aasta 11. märtsist 2021 kuni 11. aprillini 2021 huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus distantsõpe ei ole võimalik.

Sundvalduste seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Uus tn 1a katastriüksusele.

Seatakse tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks 64 Võru-Põlva tee katastriüksusele.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendatakse Võru Linnavalitsuse ja FENOMEN OÜ vahel sõlmitud äriruumi üürilepingut kuni 8. veebruarini 2023.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule "Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering". Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. Planeeringu eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigused, piiritleda hoonestusala, määrata arhitektuursed hoonestustingimused, liiklus- ja parkimiskorraldus ning tehnovõrkude ja -rajatiste paigutus.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Taara tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba tehnoloogilise auru tootmisüksuse püstitamiseks asukohaga Pikk tn 23.

Riigihangete tulemuste kinnitamine

Riigihankel "Võru linna eelarve koostamise ja kasutamise jälgimise tarkvara hankimine" tunnistati edukaks osaühing Resta pakkumus kogumaksumusega 16 200 eurot (summa käibemaksuta).

Riigihankel "Tervisekeskuse ehitamine" tunnistati edukaks OÜ Semuehitus pakkumus kogumaksumusega 3 079 493,92 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL