Menu

Võru Linnavolikogu istung 14. aprillil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru keskväljak FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2021. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2021. aasta teine lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond ning lisatakse 2021. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused.

Otsuse muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 13. mai 2020 otsust nr 9 "Kohustuste võtmine ja projektis "Võrumaa Keskraamatukogu hoone energiatõhusaks muutmine" osalemine".  Otsusega korrigeeriti projekti ajalist kestvus, kogusummat ja omafinantseeringu suurust. Projekti kestvus on kuni 31.12.2023, planeeritav eelarve kuni 1 000 000 eurot, omafinantseering kuni 425 000 eurot.

Hooajalise kaubanduse kord

Võeti vastu hooajalise kaubanduse kord, mis reguleerib Võru linnas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõudeid ja korda.

Hooajalise iseloomuga kauba või teenuse müügi korraldamise muutmise tingis eeskätt asjaolu, et nelja aasta vanune tänavakaubanduse kord oli ajale juba pisut jalgu jäänud. Ülevaatamist vajas põhiküsimus, kuidas saaks omavalitsus väikeettevõtlust avalikus linnaruumis rohkem soodustada. Näiteks suurendati avalikult kasutatavate müügikohtade valikut, mida vahepealsel perioodil uuendatud tänavad, korrastatud pargid jt alad võimaldavad.

Uue korraga on loobutud müügipiletitasust ning edaspidi saab linnavalitsuse loa alusel ja hooajaliselt kaubelda tasuta.  
Kord hakkab kehtima 1. maist 2021.

Määruse muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 10. märtsi 2021 määrust nr 5 "Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord". Muudatuse kohaselt on teenuse osutajaks varasemalt määratud Nöörimaa Tugikodu asemel Võru Linnavalitsus.

LOE VEEL

LOE VEEL