Menu

Võru Linnavolikogu istung 15. juunil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Salajasel hääletusel otsustati tänavune teenetemärk omistada Lõuna-Eesti Haigla kirurgile Egon Johansonile kauaaegse ja südamega tehtud töö eest.

Võru linna 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Aruandes on konsolideeritud Võru linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli ja koostanud aruande audiitorühing  AUDIITORBÜROO ELSS OÜ.

Võru linna teenetemärgi andmine

Salajasel hääletusel otsustati tänavune teenetemärk omistada Lõuna-Eesti Haigla kirurgile Egon Johansonile kauaaegse ja südamega tehtud töö eest.

Egon Johansonil täitub sellel aastal 45 aastat töötamist Lõuna-Eesti Haiglas. Selle aja jooksul on ta andnud olulise panuse Võrumaa inimeste tervise heaks. Egon Johanson on hea meeskonna liige, koostööaldis, õpihimuline, avatud uuele ja hea huumorisoonega. Aastate jooksul on ta kolleegidele jaganud oma oskusi ja teadmisi. Ta on alati sõbralik ja abivalmis nii patsientidele kui ka kolleegidega suheldes.

2005. aastal nimetati Egon Johanson vanemkirurgiks, 2011. aastal on omistati talle Võru maakonna teenetemärk.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäevale pühendatud pidustustel. Teenetemärgiga kaasneb aumärk ja preemia 2000 eurot.

Võru linna 2021. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2021. aasta lisaeelarve. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse  riigi lisaeelarvest eraldatud vahendid.

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava muutmise eelnõu. Tegevuskavast on välja võetud teostatud tegevused, täpsustatud on tegevusi ja aastaarve ning lisatud on lähiaastatel plaanitavad tegevused.

Muudatusettepanekuid oodatakse kuni 26. augustini 2021.

Kohustuste võtmine

Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames väljakuulutatud taotlusvooru "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)" projekt "Võrusoo tööstusala I etapi väljaarendamine".

Projekti kogumaksumus on kuni 1 764 706 eurot, millest linna omafinantseering on kuni 264 706 eurot. Projekti esitamise tähtaeg on 15. juuli 2021. Projekti kestvus 1. september 2021 kuni 31. august 2023.

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse korra muutmine

Muudeti Võru linnas kehtivat muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse korda.
Korras tehti muudatus, mis võimaldab toetuse saamist etapiti, et leevendada pika ehitusperioodiga kaasnevaid finantsraskusi. Samuti pikendati lepingu sõlmimise tähtaega.

Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise korra muutmine

Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise korda täiendati hoolduskoormusega isikute nõustamisteenuse regulatsiooniga.

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

Võru Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks määrati 21 (alates 1993. aastast on volikogu olnud 21-liikmeline). Linnavolikogu valimiseks määrati üks valimisringkond numbriga 1, mille piirideks on Võru linna piir.

Võru linna valimiskomisjoni moodustamine

Moodustati viieliikmeline Võru linna valimiskomisjon. Ametikohajärgselt on valimiskomisjoni esimeheks linnasekretär.
Võru linna valimiskomisjoni liikmeteks lisaks linnasekretärile on: Anneli Nelk, Maire Agar, Liisi Kondratjeva ja Tauno Asi, asendusliikmed on Rain Raitar ja Maie Palsi.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 25. mai 2021. aasta akt nr 1. Aktis on kajastatud Võru Jäätmekeskus MTÜ 2020. aasta Võru linna poolt eraldatud rahaliste vahendite sihipärase kasutamise kontrollimise tulemusi.

LOE VEEL

LOE VEEL