Menu

Andsu järvede maastikukaitseala saab uue kaitse-eeskirja

  • Kirjutas BNS

Valitsus arutab neljapäevasel istungil ettepanekut muuta Võrumaal asuva Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskirja. 

Keskkonnaministeeriumi esitatud eelnõu kohaselt muudetakse olemasoleva Andsu maastikukaitseala kaitse-eesmärke, tsoneeringut ja kaitsekorda, edastas valitsuse pressiesindaja. Muudatused on tingitud vajadusest viia kaitseala kaitsekord kooskõlla kehtiva õigusega ning tagada Andsu järvede maastikukaitsealale iseloomuliku ja mitmekesise maastiku ja looduskaunite järvede kaitse. 

Kaitseala kaitse-eesmärgiks on kaitsta ja säilitada piirkonnale iseloomulikku ja mitmekesist maastikku ning looduskauneid järvi. Kaitseala asub Võru maakonnas Võru vallas Meegomäe külas. 

Andsu järvede maastikukaitseala pindala on 50,5 hektarit, millest munitsipaalmaad on 3,4 ja eramaad 46,9 hektarit. Kaitseala pindala väheneb 1,4 hektari võrra, kuna välispiiri korrigeerimisel ning piiri selguse huvides arvati kaitsealast välja Järve katastriüksus. Varasem piirikirjeldus ning piir kaardi peal ei ühti. 

Peamiste muudatustena kaitsekorras lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul uute ehitiste püstitamist. Varasemalt oli ehitiste püstitamine lubatud vaid olemasoleval hoonestusalal. Edaspidi lubatakse lageraied hall-lepikutes, mujal jääb uuendusraieks turberaie kahe hektari suuruse langina. 

Määruse jõustumisega ei kaasne olulisi majanduslikke mõjusid. Kuna tegemist on piiranguvööndi režiimiga Natura alale mitte jääva alaga, siis Natrua erametsatoetuse maksmise kohustus puudub. Samuti ei teki riigil täiendavat maade riigile omandamise kohustust, kuna eelnõuga ei muudeta kaitsekorda rangemaks. 

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD