Menu

.      

Alustatakse Vilja tänava teise etapi rekonstrueerimise ja Tartu tänava sademeveetorustiku ehitustöödega

  • Kirjutas AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus

Foto AS Võru Vesi

AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus on sõlminud riigihanke tulemusena konsortsiumiga OÜ Aigren ja OÜ Taristu Grupp hankelepingu Võru linnas asuva Vilja tänava teise etapi rekonstrueerimistööde ja Tartu tänava sademeveetorustiku ehitustööde tegemiseks.

Varem on koostatud ehitusprojektid, mille alusel juba Vilja tänava esimese etapi töid tehakse. Ehitustöid tehakse Vilja tänaval Vabaduse tänava ja Tartu tänava vahelisel lõigul ning Tartu tänaval Vilja tänavast kuni Koreli ojani. Vilja ja Tartu tänavale rajatakse uued sademeveetorustikud. Vilja tänavale ehitatakse kõnniteed ja haljastus. Mõlemad tänavad saavad uue sõidutee asfaltkatte.

Ehitustööde omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti.

Torustike ehitustöid tehakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab ELi Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on umbes 250 000 eurot ja teede ehitusprojekti maksumus on umbes 340 000 eurot. Tööd planeeritakse lõpetada 31. juulil 2021.

Ühtekuuluvusfondi „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt” kogumaksumus on 14,6 miljonit eurot, millest toetuse osa 10,6 miljonit eurot. Kokku ehitatakse projekti raames aastatel 2019–2022 Võru linnas ja selle lähiümbruses Võru vallas 24,9 km veetorustikke, 31,8 km kanalisatsioonitorustikke, 13,3 km sademeveetorustikke ja 17 reoveepumplat ning laiendatakse Võru reoveepuhastit. Projekti aitavad ellu viia peale Ühtekuuluvusfondi Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafi nantseeringu.

20 PÄEVA ENIMLOETUD