Menu

Mäng küladega

Vallapiiride muutmine ja külade üleandmine pole Eestis midagi uut. Külaelanike pöördumisele allkirjade kogumine on seejuures selle pika protsessi kõige esimene etapp. Sellele järgneb rida toiminguid nagu küsitluse läbiviimine ja muudatuste tegemine valdade eelarves.

Külaelanike arvamuse väljaselgitamiseks on olemas eraldi määrus. Küsitlus peab selle järgi toimuma vähemalt kahel päeval ja kaheksa tunni jooksul ettenähtud küsitluspunktis, küsitlusest tuleb teada anda vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist. Küsitlusega käivad kaasas nõuetekohased küsitluslehed, kabiinid ja pitseeritud küsitluskast, küsitlust viib läbi spetsiaalne komisjon jne.

Piiride muutmisega tuleb lahendada ka valla eelarvelised ja varalised küsimused. Näiteks Meremäe vallas võeti tänavune eelarve vastu möödunudnädalasel volikogu istungil. Kui külade ja koos sellega vallaelanike arv väheneb, muutub koos sellega ka valla tulubaas. Samuti peab vald leidma raha, et viia läbi piiride muutmisega kaasnevad nõutud tegevused.

Peale selle peavad asjaomased vallad valmistama ette muudatused põhimääruses ja teistes õigusaktides ning kindlustama läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise. Pärast nõutud toiminguid vaatab maavanem esitatud dokumentatsiooni üle ja esitab rahandusministeeriumile. Eestis on esinenud ka üksikuid juhtumeid, kus maavanema poole on pöördutud taotlusega järelevalve tegemiseks. Kui esineb kahtlusi, et korda pole järgitud.

Kõigest hoolimata liigub vanker praegu Setumaa valla suunas. Valitsuse 3. veebruari määruse eelnõu sätestab Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühinemise ning Misso valla niinimetatud Luhamaa nulka kuuluvate külade liitmise teel Setumaa valla moodustamist Võru maakonna koosseisus.

Maakondliku kuuluvuse otsus pole seejuures praegu veel lõplik. Ühinejad saavad teha oma ettepaneku maakondliku kuuluvuse kohta koos põhjendustega. Seejärel valitsus otsustab, kas jääb eelnõus esitatud arvamuse juurde või on kohalike omavalitsuste põhjendused piisavad, et moodustada Setumaa vald Põlva maakonna koosseisus.

Seotud lood. NB! Loetelus puuduvad sisselogimist vajavad artiklid

ARVAMUS